ST-elevatsiooniga ja ST-elevatsioonita ägeda müokardiinfarkti haigete ravi hilistulemused pärast perkutaanset koronaarinterventsiooni: registriandmete linkimisuuring

Mai Blöndal, Tiia Ainla, Toomas Marandi, Jaan Eha

Abstract


Eesmärk. Vähe on uuringuid, kus on hinnatud ägeda muokardiinfarkti (ÄMI) alatüüpide ravitulemusi pärast perkutaannset koronaarinterventsiooni (PKI). Uuringu eesmärk oli võrrelda ST-elevatsiooniga (STEMI) ja ST-elevatsioonita ÄMI (NSTEMI) patsientide hilistulemusi pärast PKI-d.

Metoodika. TÜ Kliinikumi aastatel 2006−2009 hospitaliseeritud ÄMI-patsientide andmed müokardiinfarktiregistrist lingiti haigekassa andmebaasi ja rahvastikuregistri andmetega. Esmane liittulem koosnes korduvast mittefataalsest ÄMI-st, korduvast revaskulariseerimisest või surmast, mis iganes neist oli esimesena aset leidnud. Teisese tulemina hinnati uuringus suremust. Riskisuhete ja nende 95% usaldusintervallide (CI)arvutamiseks kasutati Coxi regressiooni, mis kohandati põhitunnustele ja kahjustatud koronaararterite arvule.

Tulemused. Uuringuperioodil hospitaliseeritud 2330 ÄMI-patsiendist tehti PKI 1107 (82,9%) STEMI-juhu ja 545 (54,8%) NSTEMI-juhu puhul, mis moodustasid lõpliku uuringuvalimi. Ligi 3aastase jälgimisperioodi ajamediaani jooksul oli STEMI-patsientidel esmase tulemi risk 1,30 (95% CI 1,09−1,56) ja teisese tulemi risk 1,57 (95% CI 1,19−2,08) korda suurem kui NSTEMI-patsientidel.

Järeldused. Pärast PKI-d on STEMI-patsientide ravi hilistulemused oluliselt halvemad kui NSTEMI-patsientidel. Erinevused võivad olla tingitud asjaolust, et PKI-le suunatud NSTEMI-patsientidel on väiksem kardiovaskulaarne risk kui sel ÄMI alatüübi patsientidel keskmiselt.

Eesti Arst 2012; 91(7):343–348

Keywords


äge müokardiinfarkt, perkutaanne koronaarinterventsioon, registrid, suremus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11241

Refbacks

  • There are currently no refbacks.