Vereglükoosi intensiivsem kodune jälgimine parandab 1. tüüpi diabeediga patsientidel glükeemia kontrolli. Juhuslikustatud uuring Eesti patsientidel

Marju Past, Ulvi Tammer, Tarvo Rajasalu

Abstract


Taust. 1. tüüpi diabeedi ravi eesmärgiks on tagada normilähedased vere glükoosiväärtused ja glükohemoglobiini (HbA1c) sisaldus
Eesmärgid. Uuringu eesmärgiks oli näidata, et vereglükoosi igapäevane jälgimine vähemalt 4 korda päevas vähendab oluliselt HbA1c väärtust, ilma et suureneks raskete ja öiste hüpoglükeemiate risk.
Meetodid. Tegemist oli 25nädalase kahekeskuselise juhuslikustatud uuringuga 1. tüüpi diabeediga patsientidel. Pärast 5-nädalast sõelumisperioodi juhuslikustati uuritavad (n = 20) vereglükoosi intensiivse jälgimise (vähemalt 4 mõõtmist päevas) ja vereglükoosi tavapärase jälgimise (keskmiselt 1,6 mõõtmist päevas) rühma (vastavalt 12 ja 8 patsienti). HbA1c määrati uuringu alguses ning 8 ja 20 nädalat pärast juhuslikustamist. Vere HbA1c sisalduse vähenemise erinevust võrreldi Manni-Whitney U-testiga.
Tulemused. Vereglükoosi intensiivse jälgimise rühmas vähenes HbA1c sisaldus 20nädalase uuringuperioodi jooksul keskmiselt 0,96% (95% usaldusvahemik, 95% CI = –1,19 kuni –0,73%) võrra ning kontrollrühmas suurenes HbA1c sisaldus samal ajal 0,2% (95% CI = –0,05–0,45%) võrra (p
Järeldus. Vereglükoosi intensiivne kodune jälgimine parandab oluliselt diabeedi kompensatsiooni, ilma et suureneks raskete või öiste hüpoglükeemiate risk.


Eesti Arst 2012; 91(5):230–235

Keywords


esimest tüüpi diabeet, kodune vereglükoosi jälgimine, glükohemoglobiin, diabeedi kompensatsioon, hüpoglükeemia

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11273

Refbacks

  • There are currently no refbacks.