LEIBUR, E. Stomatoloogia . Eesti Arst, 24 set. 2012.