ANSKO, V. Hippocratitis dolorosa . Eesti Arst, 27 Apr. 2012.