TOIMETUS, E. A. 7th Baltic Atherosclerosis Society Congress. Eesti Arst, n. 3-1, 23 Apr. 2018.