Eesti Arst http://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> OÜ Celsius Healthcare en-US Eesti Arst 0235-8026 <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p>            Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> Eesti Vabariigi teaduspreemia 2018 Joel Starkopfile ja Annika Reintam-Blaserile http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14069 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):116–120</p> Ülla Linnamägi ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14069 Eesti Arstide Päevad 2018 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14070 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):122–123</p> Eesti Arstide Liit ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14070 Krooniliste dermatoosidega patsientide emotsionaalne seisund ja elukvaliteet, seosed isiksuseomadustega http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14071 <p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span style="font-size: medium;">Taust.</span></strong><span style="font-size: medium;"> Uuringuid, kus oleks võrreldud erinevate krooniliste dermatooside korral esinevate psühholoogiliste tegurite erinevusi või osakaalu, on vähe. Põhilistes võrdlusuuringutes on tegemist teiste üldiste krooniliste haigustega. Väga vähe on töid, kus on pööratud tähelepanu ka isiksuseomadustele.</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span style="font-size: medium;">Eesmärk.</span></strong><span style="font-size: medium;"> Uurida krooniliste põletikuliste nahahaiguste seoseid emotsionaalse seisundi ja elukvaliteediga ning analüüsida haiguse, isiksuseomaduste ja elukvaliteedi seoseid.</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span style="font-size: medium;">Metoodika.</span></strong><span style="font-size: medium;"> Uuringus kasutati enesekohaseid küsimustikke: emotsionaalse enesetunde küsimustikku, mis on enesehinnanguline skaala depressiooni ja ärevuse sümptomite hindamiseks; Rootsi ülikoolide isiksuseskaalat isiksuseomaduste hindamiseks; dermatoloogilise elukvaliteedi küsimustikku (DLQI) ja tervisest sõltuva elukvaliteedi küsimustikku (RAND 36).</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span style="font-size: medium;">Tulemused.</span></strong><span style="font-size: medium;"> Kroonilised dermatoosid seostusid emotsionaalse düstressi sümptomitega, eriti insomnia ja üldärevusega. Kõigis haiguste gruppides oli elukvaliteet kehvem kui kontrollrühmas. Üldise tervisest sõltuva elukvaliteedi korral oli patsientidel võrreldes tervetega suurem väsimus, madalam energiatase, madalam emotsionaalne heaolu ja rohkem valu. Isiksuseomadusest seostusid kehvema elukvaliteediga somaatiline ärevus ja kibestumine.</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span style="font-size: medium;">Järeldused.</span></strong><span style="font-size: medium;"> Uuringust selgus, et krooniliste nahahaigustega patsientidel on rohkem depressiooni, üldärevuse ja insomnia sümptomeid. Seetõttu tuleb igapäevapraktikas nende probleeme märgata. See on vajalik, et alustada õigel ajal ravi, mis omakorda tagaks nahahaigusest parema tervistumise ja soodustaks elukvaliteedi paranemist.</span></span></p><p>Eesti Arst 2018; 97(3):124–132</p> Ene Pärna Anu Aluoja Külli Kingo ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14071 Kroonilise migreeni diagnostika ja ravi http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14072 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Kroonilise migreeni all kannatab 2–4% üldrahvastikust. Igal aastal muutub 2,5% episoodilise migreeni patsiendi migreen krooniliseks. Haigust diagnoositakse juhul, kui peavalu esineb 3 kuu vältel 15 või enamal päeval kuus, millest 8 päeval vastab peavalu migreeni kriteeriumidele. Migreeni krooniliseks muutumise riskitegurid on geneetiline eelsoodumus, naissugu, valuvaigistite liigne tarvitamine, valuga veedetud tundide arv, rasvumus, komorbiidsed valuhäired (näiteks krooniline alaseljavalu, fibromüalgia), neuropsühhiaatriline komorbiidsus (eeskätt ärevus ja depressioon), pea- ja kaelatrauma anamneesis, vähene füüsiline aktiivsus, madalam sotsiaal-majanduslik ja hariduslik staatus, stressirohked elusündmused. Kroonilise migreeni patogeenesi seostatakse peaaju nn valuläve ületamisega seotud mehhanismidega. Haiguse ravi eeldab head kontakti patsiendiga ja kestvat koostööd. Tõhusaimateks profülaktilisteks ravimiteks peetakse topiramaati, propranolooli ja amitriptüliini. Mittemedikamentoosse raviskeemi loomine eeldab spetsialiseerunud peavalukeskuste olemasolu ja nende vastavat koosseisu, kuhu peaksid lisaks peavaludele spetsialiseerunud neuroloogile kuuluma ka peavaluõde, valupsühholoog ning füsioterapeut.</span></p><p>Eesti Arst 2018; 97(3):132–136</p> Viktor Brin Kati Toom Mark Braschinsky ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14072 Rasvumise paradoks: kehamassiindeksist uute uuringute valguses http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14073 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Kaaluprobleeme – rasvumist ja ülekaalulisust – peetakse tänapäeval üleilmseks epideemiaks, mis võib kaasa tuua olulisi terviseriske. Viimasel ajal on aga paljud uuringud näidanud, et kõige väiksem suremus on inimestel, kelle kehamassiindeks jääb kehtivate normide kohaselt ülekaalu alasse. Artikli sihiks on tutvustada uuemaid kehamassiindeksi ja suremusega seotud uuringuid ning arutleda, milliseid praktilisi järeldusi nende tulemustest teha.</span></p><p>Eesti Arst 2018; 97(3):138–145</p> Kai Saks ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14073 RAAMATU TUTVUSTUS: Meditsiini ajalugu http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14075 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):156</p> Väino Sinisalu ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14075 Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevus 2017. aastal http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14076 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):157–165</p> Marika Väli Ruth Kalda Anne Poll ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14076 Meditsiiniõiguslik tagasivaade 2017. aastale − vaktsineerimist soodustavad meetmed http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14077 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):166–169</p> Maret Kruus Ants Nõmper ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14077 Inimese mikrobioota biopank Tartu Ülikoolis http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14078 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):170–172</p> Reet Mändar Hugo Mändar Tiiu Rööp Marika Mikelsaar ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14078 Arne-Lembit Kööp 85 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14079 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):173</p> Kolleegid Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsist ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14079 In memoriam Enno Kross http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14080 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):174</p> Väino Sinisalu ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14080 In memoriam Viktor Brin http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14081 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):175</p> Mark Braschinsky ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14081 Kroonika. Veebruar 2018 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14082 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):176</p> Eesti Arsti toimetus ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14082 Eesti Teaduste Akadeemia 80. juubeliaasta puhul http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14068 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):115</p> Toomas Asser ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14068 Pulmonoloogia. Idiopaatiline kopsufibroos: uued diagnostilised kriteeriumid http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14074 <p>Eesti Arst 2018; 97(3):148–155</p> Alan Altraja ##submission.copyrightStatement## 2018-03-28 2018-03-28 10.15157/ea.v0i0.14074