Eesti Arst http://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> OÜ Celsius Healthcare en-US Eesti Arst 0235-8026 <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p>            Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> Kättesaadavus ja kvaliteet http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14131 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):235</p> <p>&nbsp;</p> Katrin Rehemaa ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Jaan Sütt: Eesti panustab tervishoidu oluliselt vähem oma rahvuslikust rikkusest kui Euroopa riigid keskmiselt http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14132 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):236–237</p> <p>&nbsp;</p> Madis Filippov ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14132 Eesti Arstide Päevad 2018 Tallinna Kultuurikatlas http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14133 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):238–239</p> <p>&nbsp;</p> Eesti Arsti toimetus ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Insuldi revaskulariseeriva ravi hetkeseis Eestis http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14134 <p><strong>Taustteave ja eesmärk.</strong> Insult on üks olulisemaid surma ja invaliidsuse põhjustajaid, mistõttu on insuldi tekitatud koormus ühiskonnale märkimisväärne. Insuldi ravi on viimastel kümnenditel teinud olulise läbimurde ning ka raskest insuldist on võimalik täielikult paraneda. Suure ajuarteri põhiharu sulgusest tingitud ägeda isheemilise insuldi efektiivseim ravimeetod on mehaaniline trombektoomia. Uuringu eesmärk oli analüüsida mehaanilise trombektoomiaga ravitud patsientide käsitlust Eestis.</p> <p><strong>Metoodika. </strong>Andmed Eestis aastatel 2015–2017 tehtud trombektoomiate kohta saadi ohutu insuldiravi korraldamise (ingl Safe Implementation of Treatments in Stroke, SITS) registrist. Uurimistöösse kaasati kõik SITS-registrisse kantud anonüümsed täiskasvanud patsientide andmed. SITS-registrist saadi iga patsiendi demograafilised näitajad, insuldi riskitegurid, NIHSS (ingl National Institutes of Health Stroke Scale) skoor hospitaliseerimisel, raviajad ja -tulemused hinnatuna modifitseeritud Rankini-skaalal 90 päeva pärast insulti.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Aastatel 2015–2017 tehti Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas kokku 338 mehaanilist trombektoomiat, nendest 287 (84,9%) kanti SITS-registrisse. 139 (48,4%) olid naised, mediaanvanus 72 (18–91) aastat, NIHSSi skoori mediaan hospitaliseerimisel 17 (0–37). Trombektoomiaga seotud raviajad olid aastati üldise lühenemistendentsiga. Lühemad raviajad ja protseduuril saavutatud edukas rekanalisatsioon seostusid paremate hilistulemustega.</p> <p><strong>Järeldused.</strong> Aastatel 2015–2017 olid trombektoomiaga seotud raviajad üldise lühenemistrendiga. Lühemad raviajad ja protseduuril saavutatud edukas rekanalisatsioon seostusid paremate hilistulemustega. Eesti raviajad ja -tulemused on võrreldavad teiste uuringute andmetega mujalt maailmast. Eestis on vajalik korralda insuldi käsitlus nii, et sõltumata elukohast saaks iga ägeda insuldiga patsient parimat tõenduspõhist ravi.</p> <p>Eesti Arst 2018; 97(5):240–246</p> <p>&nbsp;</p> Kadri Eerik Riina Vibo Andrus Kreis Janika Kõrv ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14134 Randme posttraumaatiline artroos http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14135 <p>Randmeliigese osteoartrootiliste muutuste peamiseks põhjuseks on trauma. Sagedasemad traumad, mille järel võib tekkida randmeliigese artroos, on lodiluu murru väärkokkukasve ja ebaliiges, randmeluude nihestused ning sidemete vigastused. Peamine põhjus, miks patsiendid traumajärgse osteoartroosiga abi otsivad, on valu, mis põhjustab käefunktsiooni häireid ning segab igapäevatööd.</p> <p>Lodiluu väärkokkukasve, ebaliigese ja randmeluude sidemete vigastuste korral tekivad randmeliigeses biomehaanika muutused, mis põhjustavad hälbe koormuse jaotumises ja viivad kõhre kulumiseni. Lodiluu ja kuuluu vahelise sideme katkemise järel kulgevat randmeliigese progresseeruvat artroosi nimetatakse lodiluu-kuuluu kollapsiks (<em>scaphoid-lunate advanced collapse</em> – SLAC) ja lodiluu ebaliigese järel tekkivate muutuste tagajärjel kujunevat artroosi nimetatakse lodiluu ebaliigese kollapsiks (<em>scaphoid nonunion advanced collapse</em> – SNAC).</p> <p>Esmaseks raviks on konservatiivne sümptomaatiline ravi, ja kui see on tulemuseta, siis on võimalik kirurgiline ravi. Randme proksimaalse rea luude eemaldamine ning randme osaline või täielik artrodees on enam kasutatud operatsioonid randme traumajärgsetest muutustest tingitud sümptomaatilise artroosi raviks.</p> <p>Ühtegi kirurgilist ravimeetodit ei saa pidada teistest absoluutselt paremaks ega halvemaks. Kirurgilise meetodi valikul tuleb arvestada radioloogilist leidu, patsiendi vanust, füüsilist aktiivsust, sh töö iseloomu ja ka patsiendi ootusi.</p> <p>Eesti Arst 2018; 97(5):247–252</p> <p>&nbsp;</p> Eve Piirsalu Joosep Piirisild Villem Teder Kristo Kask ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14135 Traumajärgne hüppeliigeseartroos http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14136 <p>Hüppeliigese osteoartroos (OA) põhjustab valu ja vähendab liikumisvõimet. Selle all kannatab hinnanguliselt 1% maailma täiskasvanud rahvastikust. Sealjuures kujuneb 70–80% hüppeliigese OA juhtudest hüppeliigese trauma – peksete murru, sääreluu alaosa liigesesisese murru või hüppeliigese sideme vigastuse – järel. Lõppstaadiumi OA kujuneb keskmiselt 21 aasta möödudes malleolaarmurru tekkest või 25–38 aasta möödudes liigesesideme vigastusest. Ravi eesmärk on vähendada valu ja parandada patsientide toimetulekut igapäevaelus. Konservatiivse ravi kompleksi kuuluvad valuravi, ortoosid ja lahased, füsioteraapia lihasfunktsiooni parandamiseks ning liigesesisesed süsted. Kirurgilise raviga püütakse vaevusi leevendada kas liigest säilitades artroskoopilise nn puhastusega või osteotoomiatega või liigest ohverdades artrodeesi või endoproteesimisega. Hüppeliigese lõppstaadiumi OA ideaalse ravimeetodi otsingud jätkuvad.</p> <p>Eesti Arst 2018; 97(5):253–262</p> <p>&nbsp;</p> Marju Raukas ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14136 Mida süüa, et elada tervelt ja kvaliteetselt kõrge vanuseni? http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14137 <p>Ebatervislikust toitumisest tulenev haiguskoormus on Eestis võrreldav tubaka ja alkoholi tarvitamisest saadava kahjuga. Olulisim toitumissoovitus on süüa rohkem taimseid toite, vähendades liha, kartuli, rafineeritud saia, leiva, makaronide ja maiustuste tarvitamist. Epidemioloogilised kohortuuringute metaanalüüsid viitavad suurimale tervisekasule neil, kes tarvitavad päevas keskmiselt 800 grammi juur- ja puuvilja. See on vähemalt kaks korda enam kui Eesti keskmine tarbimine. Taimsete toitude tootmise ja tarbimise suurendamiseks on vaja ühelt poolt suurendada tarbijate ja patsientide teadlikkust ning teiselt poolt suunata toiduainetööstust arendama oma tooteid tervislikumaks. Riigi võimalus inimeste käitumist muuta on rakendada reklaamipiiranguid ja maksumeetmeid, et parandada tervisliku toidu kättesaadavust ja populaarsust võrreldes ebatervisliku toiduga. Muudatuste tegemisel on arstidel ühiskonnas juhtiv roll.</p> <p>Eesti Arst 2018; 97(5):263–268</p> <p>&nbsp;</p> Taavi Tillmann ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Vereülekandega seotud äge kopsukahjustus http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14139 <p>Vereülekandega seotud äge kopsukahjustus (ingl <em>transfusion-related acute lung injury,</em> TRALI) on potentsiaalselt eluohtlik äge vere ja selle komponentide ülekande järgne tüsistus. Artiklis on esitatud kahe haigusjuhu kirjeldus.</p> <p>Eesti Arst 2018; 97(5):269–271</p> <p>&nbsp;</p> Ksenia Rumjantseva Kadri Rohtla ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14139 Atüüpilise paiknemisega suur mediastinaalne retrotrahheaalne kilpnääre http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14140 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):274–275</p> <p>&nbsp;</p> Indrek Benno Bruno Sarana Piret Kibur Tanel Laisaar ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14140 Erakorralise meditsiini arstide väljaõpe Eestis http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14141 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):276–277</p> <p>&nbsp;</p> Aleksander Sipria ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14141 Kas patsientide pöördumine erakorralise meditsiini osakonda on põhjendatud? http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14142 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):278–279</p> <p>&nbsp;</p> Veronika Reinhard Ago Kõrgvee ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 10.15157/ea.v0i0.14142 Kuidas leida tööõnne? http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14144 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):280–282</p> <p>&nbsp;</p> Tiina Saar-Veelmaa ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Arvo Haug 80 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14145 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):284</p> <p>&nbsp;</p> Eno Leies ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Tiiu Tomberg 75 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14146 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):285</p> <p>&nbsp;</p> Väino Sinisalu ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 In memoriam Pia-Astrid Ott http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14147 <p><em>Eesti Arst 2018; 97(5):286</em></p> <p>&nbsp;</p> Kolleegid . ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 In memoriam Sulev Maramaa http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14148 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):287</p> <p>&nbsp;</p> Heidi-Ingrid Maaroos ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28 Kroonika. Aprill 2018 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14149 <p>Eesti Arst 2018; 97(5):288</p> <p>&nbsp;</p> Eesti Arsti toimetus ##submission.copyrightStatement## 2018-05-28 2018-05-28