Eesti Arst http://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> en-US <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p> Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> eestiarst@eestiarst.ee (Eesti Arst) epner@utlib.ee (Epner) Thu, 25 Jun 2020 18:30:59 +0300 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mida me kriisist kaasa võiks võtta? http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16581 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):339</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16581 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Tartu Ülikooli lõpetajad 2020. aastal meditsiiniteaduste valdkonnas http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16582 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):340</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16582 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Arkadi Popov: haiglatevaheline konkurents ei vii kriisiolukorras edasi http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16583 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):341–343</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16583 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Tahtest olenematul ravil viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega, skisofreenia ja sõltuvushäiretega patsientide ravi kvaliteet. Kokkuvõte kliinilisest auditist http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16584 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):343–346</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16584 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Õppijate hinnangud videoloengute abil õppimisele Tartu Ülikooli arstiteaduse õppeaines „Lastehaigused” http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16585 <p><strong>Taust.</strong> Kõrghariduses on järjest enam aktuaalseks muutunud e-õppe võimaluste kasutuselevõtt eesmärgiga püüda õpet ajakohastada ning pakkuda õppijatele sobivamaid ja tõhusamaid õppimisviise ja -aegu. Videoloengud on üks võimalus, kuidas auditoorse õppetöö ebaotstarbekat ajakasutust või koormust muuta enam õppimist toetavaks. Viimastel aastatel on tehtud Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekavas muudatusi, mis on võimaldanud suurendada praktika mahtu ja lisada arstlike oskuste arendamise õppeaineid, samas aga suurendanud auditoorse õppetöö kontsentratsiooni. See on tõstatanud vajaduse otsida lahendusi e-õppe juurutamise kaudu.</p> <p><strong>Eesmärgid.</strong> Uurimuse eesmärk oli välja selgitada, millised on üliõpilaste hinnangud videoloengute abil õppimisele arstiteaduse õppeaines „Lastehaigused”. Uurimisküsimused olid järgmised: millises mahus vaatavad tudengid videoloenguid, milleks valmistumisel ja millisel juhul on õppijate hinnangul videoloengutest kõige rohkem abi, millises vormis õppematerjale eelistavad üliõpilased õppimiseks ning millised tegurid takistavad üliõpilastel videoloengute abil õppimist.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> Andmed koguti LimeSurvey küsimustikuga, mis saadeti kõikidele arstiteaduse V kursuse lastehaiguste kursuse läbinud üliõpilastele pärast lastehaiguste eksami sooritamist (vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne), ning videosalvestusprogrammi Panopto statistikast. Andmeid analüüsiti kvantitatiivselt ja kvalitatiivse temaatilise sisuanalüüsi meetodil.</p> <p><strong>Tulemused ja järeldused.</strong> Küsimustikule vastas 46% (n = 55) lastehaiguste kursuse läbinud tudengitest. Tulemustest selgus, et küsimustikule vastanud üliõpilastest 79,9% vaatas videoloenguid ning koges neid õppimist toetavana erinevate lastehaiguste õppetegevuste sooritamisel. Panopto statistika põhjal vaatasid üliõpilased igast videoloengust keskmiselt 16 minutit, mis on keskmiselt 60% loengu pikkusest. Kuigi enamikule tudengitest meeldis võimalus õppida videoloengute abil, oli neid, kelle jaoks ei olnud see eelistatud õppimisviis. Videoloengu abil õppimist mõjutasid videote pikkus, materjali hulk, õppejõu tempo ja näitliku materjali kasutamine.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16585 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 COVID-19: mis on teada ja mida me ei tea, mis vajab lahendamist http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16586 <p>Artikkel põhineb Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli kursusel „Outbreak of the novel coronavirus causing COVID-19 and its implications around the world”, mille autor on läbinud. Teema käsitlemisel on kasutatud kursusel saadud teadmisi ja materjale, kuid artikkel sisaldab ka autori täiendusi ning viiteid ajakohasele teaduskirjandusele.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16586 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Tehisintellekt meditsiinis – eetilised ja ühiskondlikud aspektid http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16587 <p>Tehisintellekti arendused ja rakendused tervishoius on saamas üha suuremat tähelepanu ning sellega on seotud nii palju ootusi kui ka omajagu probleeme. Artiklis on keskendutud eetiliste ning ühiskondlike väljakutsete selgitamisele meditsiini ja tehisintellekti kokkupuutepunktides. Kõigepealt on tutvustatud mõningaid juba toimivaid lahendusi ning toodud esile tervishoiu valdkondi, kus tehisintellekt tulevikus suuremat rolli mängida võiks. Sellised on peale kliinilise meditsiini ka teadusuuringute, rahvatervishoiu, tervishoiusüsteemi haldamise ning planeerimise valdkond. Seejärel on arutletud väljakutsete üle, mis seotud tehisintellekti rakenduste võimalike ühiskondlike ning meditsiinieetiliste aspektidega. Lähemalt on käsitletud andmekaitse ja privaatsuse küsimusi, nn musta kasti probleemi, vastutuse ja kallutatuse küsimusi, masina moraali ning arsti-patsiendi suhte tulevikku tehisintellekti valguses.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16587 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Müasteenia http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16588 <p>Neuromuskulaarsetest ülekandehäiretest rääkides kasutame sageli üldist terminit müasteenia. Haigus, mida enamasti silmas peetakse, on autoimmuunne <em>myasthenia gravis</em> (MG), aga neuromuskulaarsete ülekandehäirete hulka kuuluvad ka autoimmuunse geneesiga Lamberti-Eatoni müasteeniline sündroom, kaasasündinud müasteenilised sündroomid ning toksilisel põhjusel tekkinud neuromuskulaarse ülekande häired. MG on omandatud haigus, mida põhjustavad neuromuskulaarse ühenduse vastased autoantikehad. MG korral häirub närvisignaali ülekanne närvilt lihasele ja haigus avaldub muutliku lihasnõrkuse ning lihasväsimusena. Diagnoosimisel on tähtis kliiniline pilt, mida peaksid kinnitama elektrofüsioloogilised uuringud ning antikehade esinemine veres. Sõltuvalt haigust põhjustavatest antikehadest, patsiendi vanusest või kliinilisest pildist jaotatakse haigus alaklassidesse. Ravi on kergema MG avalduse korral sümptomaatiline, kuid enamasti on vajalik ka immuunmoduleeriv ravi.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16588 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Äge respiratoorse distressi sündroom http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16589 <p>Äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS) on kiiresti progresseeruv haigusseisund, mis kujuneb alveolaar-kapillaarse barjääri kahjustumise tõttu. ARDS esineb ligi neljandikul kõikidest mehaanilisel ventilatsioonil viibivatest patsientidest, ning kuigi arusaam ARDSi patogeneetilistest mehhanismidest on paranenud ja suremus vähenenud, on see endiselt probleemiks ka tänapäeval. Ravi põhimõtteks on põhihaiguse ravi ning kopse säästev mehaaniline ventilatsioon. Haigusseisundi üle elanud patsiendid kogevad sageli elukvaliteedi halvenemist, samuti esineb risk kognitiivsete võimete häirumiseks ja depressiooniks. Seega on ARDS raske ja invaliidsust põhjustav haigusseisund, mille puhul on oluline leida uusi ravivõimalusi ning rakendada tänapäevaseid meetmeid, et vältida tüsistuste teket ning parandada patsientide elukvaliteeti.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16589 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Mao perforatsioon ägeda kõhu põhjusena keisrilõike järel – diagnostilised raskused. Haigusjuhu kirjeldus http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16590 <p>Mao perforatsioon on äärmiselt harv ägeda kõhu põhjus puerpeeriumis. Selle sümptomid ei ole spetsiifilised ning sarnanevad mitme muu raseduse järel oluliselt sagedamini esineva haigusega. Lisaks võib peamiste diagnostikameetodite tõlgendamist segada keisrilõikejärgne pneumoperitoneum. Kirjeldatud haiguslugu koos asjakohase kirjanduse kokkuvõttega annab ülevaate mao perforatsiooni diagnostilistest probleemidest sünnitusjärgsel perioodil.</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16590 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Pageti-Schrötteri tõbi http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16591 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):389–390</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16591 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Changes in therapy and survival of metastatic renal cell carcinoma in Estonia http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16592 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):391</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16592 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Esimene elussünd kunstliku viljastamise tulemusel, kus kasutati enne rinnavähi ravi kogutud, in vitro küpsenud ja seejärel vitrifitseeritud munarakke http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16593 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):393</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16593 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Professor Jaan Eha 70 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16594 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):394</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16594 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Uus teadusdoktor Kadri Toome http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16595 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):395</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16595 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Uus teadusdoktor Roman Balõtšev http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16596 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):396</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16596 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Uus teadusdoktor Maarja Hallik http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16597 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):397</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16597 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia ajakirja Eesti Arst kahele parimale teadusartiklile http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16598 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):397</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16598 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Uus teadusdoktor Raili Müller http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16599 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):398</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16599 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Uus teadusdoktor Sergo Kasvandik http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16600 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):399</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16600 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300 Kroonika. Mai 2020 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16601 <p>Eesti Arst 2020; 99(6):400</p> Copyright (c) http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16601 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0300