No 3-4 (2007)

Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia

Table of Contents

Eessõna / Foreword

Eessõna
Kersti Lust, Pärtel Piirimäe
PDF

Artiklid / Articles

Põllumajanduse algus Eesti alal. The beginning of farming in Estonia
Aivar Kriiska
PDF
Muistsed maakasutussüsteemid Eestis. Ancient land use systems in Estonia
Valter Lang
PDF
Mõisnike suhtumine talupoegade võlgadesse Liivi- ja Eestimaal 17.–19. sajandil (1820. aastateni). The landlords’ attitude towards peasants’ debts in Livland and Estland in the 17th–19th centuries (until the 1820s)
Martin Seppel
PDF
Vallakohus – kas ainult talurahva kohus?. Communal courts – peasant courts only?
Toomas Anepaio
PDF
Religious conversion and the problem of commitment in Livland province, 1850s–1860s. Usuvahetus ja õigeusu kiriku liikmete pühendumuse probleem Liivimaal 1850.–1860. aastail
Daniel C. Ryan
PDF
Agricultural labourers and their wages in Estland in 1885–1913. Maatöölised ja nende palgad Eestimaal 1885–1913
Kersti Lust
PDF
Eesti jälg Siberi agraarajaloos: eesti kolonistide majanduselust 19. sajandi lõpul–20. sajandi algul. The Estonians in the agrarian history of Siberia: on the economy of Estonian colonists from the late 19th to the early 20th century
Aadu Must
PDF
Asunduspoliitikast Eesti Vabariigis: Asundusameti tegevus 1929–1941. The policy of settlement in the Republic of Estonia: the activities of the Settlement Committee in 1929–1941
Elo Lutsepp
PDF
2007. aasta koondsisukord. Contents in 2007
 
PDF