No 3/4 (2010)

The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas

Special issue edited by: Pärtel Piirimäe and Lea Leppik

Table of Contents

Sissejuhatus / Introduction

Early modern academic writings and intellectual history: methods and perspectives of research [Kokkuvõte: Varauusaja akadeemilised kirjutised ja ideede ajalugu: uurimismeetoditest ja -võimalustest]
Pärtel Piirimäe
PDF

Artiklid / Articles

Creating new memories: tools and strategies for the newly founded frontier university [Kokkuvõte: Uute mälestuste loomine: vahendid ja strateegiad vastloodud piiriäärse ülikooli tarvis]
Jānis Krēslinš
PDF
Dynamics of knowledge in the seventeenth-century Swedish realm [Kokkuvõte: Teadmiste areng 17. sajandi Rootsi kuningriigis]
Wilhelm Schmidt-Biggemann
PDF
Professors of medicine and medical works at Gymnasium Dorpatense and Academia Gustaviana [Kokkuvõte: Meditsiiniprofessorid ja meditsiinialased teadustööd Tartu gümnaasiumis ja Academia Gustaviana’s]
Kaarina Rein
PDF
Senses and perception in seventeenth century Academia Gustaviana and Gustavo-Carolina [Kokkuvõte: Tajukäsitlused 17. sajandi Academia Gustaviana’s ja Gustavo-Carolina’s]
Meelis Friedenthal
PDF
Methodology of history at Academia Gustaviana [Kokkuvõte: Ajaloo metodoloogiast Academia Gustaviana’s]
Janet Laidla
PDF
The dissertations of doctors of medicine active in Estland, Livland and Courland, defended at European universities in the eighteenth century [Eesti-, Liivi- ja Kuramaal tegutsenud meedikute dissertatsioonid, kaitstud Euroopa ülikoolides 18. sajandil]
Arvo Tering
PDF
Letters in the collection of the Austrian National Library as a source for the history of the University of Tartu [Kokkuvõte: Tartu ülikooliga seotud erakirjad Austria Rahvusraamatukogus]
Hubert D. Szemethy
PDF