No 3/4 (2009)

Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis

Teemanumbri koostajad / Special issue edited by: Enn Küng, Mati Laur, Kersti Lust

Table of Contents

Eessõna / Foreword

Foreword
Pärtel Piirimäe
PDF

Artiklid / Articles

Communicating crusade. Livonian mission and the Cistercian network in the thirteenth century. Ristisõja kommunikatsioon. Liivimaa misjon ja tsistertslaste võrgustik 13. sajandil
Marek Tamm
PDF
Common, imposed or public? Aspects on the understanding of roads in late medieval and early modern Finland. Ühised, pealesunnitud või avalikud? Aspekte Soome kesk- ja varauusaegsete teede tähendusest
Tapio Salminen
PDF
Seventeenth-century virtual communities. Postal service and correspondence networks in the Swedish empire. 17. sajandi virtuaalsed kogukonnad. Postiteenus ja korrespondentsvõrgustikud Rootsi suurriigis
Örjan Simonson
PDF
The plans for making the Pärnu-Viljandi-Tartu waterway navigable in 1630–1680. Pärnu-Viljandi-Tartu veetee laevatatavaks muutmise kavad 1630.–1680. aastatel
Enn Küng
PDF
Between Wilna and Königsberg: a history of one flight, August 1655. Vilniuse ja Königsbergi vahel: ühe põgenemise lugu
Irina Gerasimova
PDF
Die Macht der Gerüchte. Die Seestädte des südwestlichen Ostseeraums und die Bedrohung durch die Pest 1708–1713. Katkuoht ja kuulujutud Läänemere sadamalinnades aastatel 1708–1713
Carl Christian Wahrmann
PDF
Postal round trip to Amsterdam. The private entrepreneurship within the Swedish postal organization in 1716. Postitee Amsterdami. Eraettevõtjad Rootsi postisüsteemis 1716. aastal
Magnus Olsson
PDF
Die Geschriebene Zeitung im 17. und 18. Jahrhundert. Ein öffentliches Nachrichtenmedium. Uudiskirjad kui avalikud uudistevahendajad 17. ja 18. sajandil
Heiko Droste
PDF
Die Verbreitung der offiziellen Anordnungen in Liv- und Estland im 18. Jahrhundert. Ametlike teadaannete edastamine 18. sajandi Baltikumis
Mati Laur
PDF
The supplications of Livonian state peasants, 1820–1841. Liivimaa kroonutalupoegade kaebused 1820–1841
Kersti Lust
PDF
Franziska Amelungs Reise nach Livland und Russland 1811 bis 1818. Franziska Amelungi reis Liivimaale ja Venemaale 1811–1818
Hartmut Rüß
PDF
Die Poststation Roop – ein Knotenpunkt des wichtigsten Verkehrsnetzes in Livland. Straupe postijaam – Liivimaa peamiste postiteede ristumispunkt
Parsla Petersone
PDF
2009. aasta koondsisukord. Contents in 2009
 
PDF