Editorial Policies

Focus and Scope

EESMÄRGID

Eesmärgiks on avaldada eesti keeles kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid kasvatus- ja haridusteadustest ning õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi, julgustades autoreid kirjutama ning avaldama teadusartikleid eesti keeles.

The aim of the journal is to publish high quality empirical research and review articles in Estonian from the field of education and teacher training as well as to encourage authors to write and publish in Estonian.

 

Section Policies

Eessõna / Preface

Eessõna või juhtartikkel ajakirja eri- või vabanumbri toimetaja(te)lt.

Introduction or article from the editor(s) of the journal’s special or free issues.

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Artiklid / Articles

Artikkel hõlmab eestikeelset annotatsiooni (.html), ingliskeelset kokkuvõtet (.pdf, 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ja eestikeelset täisteksti (.pdf, 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega). Igas ajakirja numbris avaldatakse ka ülevaateartikkel või 1-2 välisautori tõlkeartikkel, mille autorid loovutavad eestikeelsele ajakirjale.

The article should include an abstract in Estonian (.html), a summary in English (.pdf, 6000–9000 characters with spaces) and a full text in Estonian (.pdf, 40 000–60 000 characters with spaces). Each issue of the journal will publish a review article or 1–2 translated articles whose copyright is assigned to the journal by their authors.

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Raamatututvustus / Book review

Raamatute tutvustused, retsensioonid.

Book and article reviews.

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

RETSENSEERIMINE

Toimetaja(te) otsusel käsikirjad pimeretsenseeritakse. Igat käsikirja hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt. Autorluse anonüümsuse tagamiseks on pimeretsenseerimise protsessis oluline, et esitatud kaastöö ei sisaldaks autori(te) nimesid ega äratuntavat teavet autori(te) varasemate tööde kohta. Kõik viited autorite töödele tuleks põhitekstis asendada sõnadega „Autor, 2011“, „Autor et al., 2011“. Kasutatud kirjanduses on soovitatav kasutada vormi „Autor 2011 (teave eemaldatud eelretsenseerimiseks)“.

All manuscripts are subject to a peer review process, using two independent referees/ experts, one from Estonia and the other from abroad. To guarantee the anonymity of the author(s) in the process of blind reviewing, the submitted manuscripts should not reveal the authors’ identity or information about their earlier work. All references to the earlier research should be given as “Author, 2011“  or  “Author et al., 2011. In the reference list the following should be used: “Author, 2011 (information concealed for the blind-reviewing process).

 

Publication Frequency

ILMUMISE SAGEDUS

Eesti Haridusteaduste Ajakirja ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid. Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber ilmub 2018. aasta mais. Sinna on oodatud alus- ja algharidusega seotud teadusuuringud. Erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk.

Estonian Journal of Education will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published. The next free issue of Estonian Journal of Education is scheduled to be published in May 2018. The editors of this issue are Associate Professors of Primary Education Krista Uibu and Anu Palu from the University of Tartu, and Professor of Early Childhood Education Aino Ugaste and Associate Professor of Preschool and Primary Didactics Inge Timoštšuk from Tallinn University.

 

Open Access Policy

AVATUD JUURDEPÄÄS

Ajakiri ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access). See võimaldab artiklitele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut ning kaitseb autoreid Creative Commons litsentsiga.

This journal provides immediate open access to its content, enabling research to be freely available to the public and supporting a greater global exchange of knowledge. All the published content is protected by the Creative Commons Licence.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Publication Ethics and Malpractice Statement

The journal adheres to the following publication ethics and malpractice statement issued by the University of Tartu Press. 


1. Publication and authorship

- All submitted papers are subject to strict peer-review process by at least two international reviewers that are experts in the area of the particular paper.

- The factors that are taken into account in review are relevance, soundness, significance, originality, readability and language.

- The possible decisions include acceptance, acceptance with revisions, or rejection.

- If authors are encouraged to revise and resubmit a submission, there is no guarantee that the revised submission will be accepted.

- Rejected articles will not be re-reviewed.

- No copyright infringement, plagiarism or presentation of fraudulent data is alllowed.

- No same research can be published in more than one journal

- All papers include a list of references and, if applicable, a list of financial supporters.

 

2. Authors' responsibilities

- Authors must certify that their manuscripts are their original work.

- Authors must certify that the manuscript has not previously been published elsewhere.

- Authors must certify that the manuscript is not currently being considered for publication elsewhere.

- Authors are obliged to participate in the peer review process.

- Authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes.

- All authors mentioned in the paper must have significantly contributed to the research.

- Authors must state that all data in the paper are real and authentic.

- Authors must notify the Editors of any conflicts of interest.

- Authors must identify all sources used in the creation of their manuscript.

 

3. Reviewers' responsibilities

- Reviewers should keep all information regarding papers confidential and treat them as privileged information.

- Reviews should be conducted objectively, with no personal criticism of the author.

- Reviewers should express their views clearly with supporting arguments.

- Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the author.

- Reviewers should also call to the Editor in Chief's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

- Reviewers should not review manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

 

4. Editors' responsibilities

- Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article.

- Editors should guarantee the quality of the papers and the integrity of the academic record.

- Editors should publish errata pages or make corrections when needed.

- Editors should have a clear picture of a research's funding sources.

- Editors should base their decisions solely one the papers' importance, originality, clarity and relevance to publication's scope.

- Editors should not reverse their decisions nor overturn the ones of previous editors without serious reason.

- Editors should preserve the anonymity of reviewers.

- Editors should ensure that all research material they publish conforms to internationally accepted ethical guidelines.

- Editors should only accept a paper when reasonably certain.

- Editors should act if they suspect misconduct, whether a paper is published or unpublished, and make all reasonable attempts to persist in obtaining a resolution to the problem.

- Editors should not reject papers based on suspicions, they should have proof of misconduct.

- Editors should not allow any conflicts of interest between staff, authors, reviewers and board members.