Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2017) 10. ja 11. klassi õpilaste bioloogia-alase kirjaoskuse kognitiivsete komponentide hindamine Abstract   PDF
Aveliis Post, Helin Semilarski, Anne Laius
 
Vol 4, No 2 (2016) 3-4aastaste eesti laste kõne grammatiline profiil Abstract   PDF
Marika Padrik, Merit Hallap, Signe Raudik
 
Vol 5, No 1 (2017) 9. klassi õpilaste huvi eri kontekstis esitatud loodusteaduslike teemade õppimise vastu ja motivatsioon õppida loodusteadusi Abstract   PDF
Moonika Teppo, Helen Semilarski, Regina Soobard, Miia Rannikmäe
 
Vol 3, No 1 (2015) Algajad õpetajad koolijuhi ja kolleegide toetusest esimestel tööaastatel Abstract   PDF
Marvi Remmik, Liina Lepp, Ingrid Koni
 
Vol 3, No 1 (2015) Algajate õpetajate tajutud juhtkonna tugi ning selle seosed kooliarendusse kaasatuse ja õpetajate koostööga Abstract   PDF
Eve Eisenschmidt, Epp Reiska, Tuuli Oder
 
Vol 1 (2013) Algajate õppejõudude õpetamisarusaamad fotointervjuude põhjal Abstract   PDF
Mari Karm, Marvi Remmik
 
Vol 1 (2013) Algajate ja kogenud õpetajate praktilise teadmise avaldumine tunnisündmuste kommenteerimisel stimuleeritud meenutuse meetodil Abstract   PDF
Anne Okas, Marieke van der Schaaf, Edgar Krull
 
Vol 4, No 2 (2016) Andekuse kui haridusliku erivajaduse tähenduse konstrueerimine Eesti muutunud õpikäsituse kontekstis Abstract   PDF
Halliki Põlda, Katrin Aava
 
Vol 3, No 2 (2015) Ökoloogilised vaatenurgad ja laste internetikasutus: sissevaade mikro- ja makrotasandi analüüsi Abstract   PDF
Brian O’Neill
 
Vol 5, No 2 (2017) Õpetaja ja sotsiaalpedagoog kui kiusamise ohvrid Abstract   PDF
Kristi Kõiv
 
Vol 1 (2013) Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas Abstract   PDF
Äli Leijen, Katrin Kullasepp, Aivar Ots
 
Vol 4, No 1 (2016) Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega Abstract   PDF
Anne Okas, Marieke van der Schaaf, Edgar Krull
 
Vol 4, No 1 (2016) Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses Abstract   PDF
Eve Mägi, Helen Biin, Karmen Trasberg, Kersti Kruus
 
Vol 5, No 2 (2017) Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes Abstract   PDF
Krista Uibu, Helin Puksand
 
Vol 1 (2013) Õpetajakoolituse praktikantide ja kutseaastal olevate õpetajate kutsevalikut mõjutavad motivatsioonitegurid Abstract   PDF
Olivia Voltri, Piret Luik, Merle Taimalu
 
Vol 2, No 2 (2014) Õpetajate elu ja töö uurimine Abstract   PDF
Ivor F. Goodson
 
Vol 4, No 1 (2016) Õpetajate juhendamispraktika seosed õpilaste kaasatusega õppimisse I ja III kooliastme tundides Abstract   PDF
Katrin Poom-Valickis, Anna-Liisa Jõgi, Inge Timoštšuk, Annika Oja
 
Vol 2, No 2 (2014) Õpetajate-õpilaste interaktsioon ja sisuloome suhtlusportaalides: õpetajate arvamused ja kogemused Abstract   PDF
Sandra Räim, Andra Siibak
 
Vol 2, No 1 (2014) Õpetamistegevused ja õpilaste tekstimõistmine üleminekul esimesest kooliastmest teise astmesse Abstract   PDF
Krista Uibu, Mairi Männamaa
 
Vol 3, No 2 (2015) Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis Abstract   PDF
Kairit Tammets, Mart Laanpere
 
Vol 5, No 2 (2017) Õpianalüütika võimalused õppimise ja õpetamise toetamisel õpetajahariduses Abstract   PDF
Kaire Kollom, Kairit Tammets
 
Vol 2, No 1 (2014) Õpilase vaimse võimekuse ja klassi õpikeskkonna seos akadeemilise edukusega kakskeelsetel ja nendega koos õppivatel eestikeelsetel Abstract   PDF
Kristina Seepter
 
Vol 2, No 1 (2014) Õpilaste heaolu resilientsus ja mõistestruktuuri areng: erinevused kooliga rahulolu säilitamisel ebameeldivate koolikogemuste ja klassiõpetaja kasvatusstiili taustal Abstract   PDF
Aivar Ots
 
Vol 5, No 1 (2017) Õpilaste kaasamine STEM-haridusse Abstract   PDF
Joseph Krajcik, İbrahim Delen
 
Vol 5, No 1 (2017) Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul Abstract   PDF
Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Priit Reiska, Arne Rannikmäe, Jack Holbrook
 
1 - 25 of 105 Items 1 2 3 4 5 > >>