(1)
Khodosovtsev, A. Y.; Darmostuk, V. V. New Species of Lichenicolous Fungi for Ukraine. Folia Cryptog. Estonica 2016, 53, 93-99.