KHODOSOVTSEV, A. Y.; DARMOSTUK, V. V. New species of lichenicolous fungi for Ukraine. Folia Cryptogamica Estonica, v. 53, p. 93-99, 11 Nov. 2016.