Khodosovtsev, Alexander Ye., and Valeriy V. Darmostuk. 2016. “New Species of Lichenicolous Fungi for Ukraine”. Folia Cryptogamica Estonica 53 (November), 93-99. https://doi.org/10.12697/fce.2016.53.11.