Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 8 (2011) Näitleja (füüsilis-vaimse) kohalolu ja kehastumiskogemuse fenomenoloogiline uurimine postdramaatilise teatri kontekstis. Phenomenological study of the actor’s embodiment experience and (physical and mental) presence in the context of postdramatic theatre Abstract   PDF
Kadi Haamer
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Nõukogude garaažikultuur. Soviet Garage Culture Abstract   PDF
Tauri Tuvikene
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Nõukogulik või ebanõukogulik? Veel kord olmekirjanduse olemusest, tähendusest ja toimest / Soviet or Anti-Soviet? Once more on the nature, meaning, and function of 'everyday literature' Abstract   PDF
Johanna Ross
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Non tibi per ventos veneranda Poëtica crescit... Johannes Hörnick ja humanistlik poeetikakäsitlus varauusaegses Eestis Abstract   PDF
Kristi Viiding
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor eesti teater ja Noor-Eesti. Young Estonian Theatre and Young Estonia Abstract   PDF
Katri Aaslav-Tepandi
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Noore Ain Kaalepi kirjad Marta Sillaotsale Nõmmele Valguse tänavale Details
Katiliina Gielen
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Noore Ain Kaalepi kirjad Marta Sillaotsale Nõmmele Valguse tänavale Details   PDF
Katiliina Gielen
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti antifuturismist.On the Anti-Futurism of Young Estonia Abstract   PDF
Virve Sarapik
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti enesekoloniseerimisprojekt. Teine osa Olulised kirjandusmõtteviisid . The Self-Colonization Project of Young Estonia. Part II. Modes of Literary Thinking and Relations with Colonialism in Estonian Literature of the beginning of the 20th century Abstract   PDF
Tiit Hennoste
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti ja kunstnikud. Young Estonia’s Artists Abstract   PDF
Tiiu Talvistu
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti ja naised. Young Estonia and Women Abstract   PDF
Rutt Hinrikus
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti projektist tänapäeva Eesti kultuurilis-poliitilise diskursuse taustal. Kriitilised ülestähendused. The Young-Estonia’s project of renewal on the background the culturalpolitical discourse of present Estonia. Some critical observations Abstract   PDF
Daniele Monticelli
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti rollist eesti kirjandus- ja kultuuriloos. The Role of Young Estonia in Estonian Literary and Cultural History Abstract   PDF
Sirje Olesk, Marin Laak
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Noor-Eesti tähendust otsides: vanu ja uusi mõtteid. In Quest of the Meaning of Young Estonia: Old and New Reflections Abstract   PDF
Jüri Kivimäe
 
Vol 3, No 4 (2009) Nooreestlased arvustuses ja arvustajatena: lugejakontseptsioonist 20. sajandi alguse kriitikas. The Young Estonians as Critics and in the Eyes of Critics: On the Concept of the Reader in Early 20th Century Estonia Abstract   PDF
Marju Mikkel
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Nooruse valuuta. „Noorkirjanik“ ja „rühmitus“ nullindatel / The Currency of Youth. The "Young Author" and the "Literary Group" in the 2000s Abstract   PDF
Priit Kruus
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Nullindate reisikirjad: minu-vaated maailmale / Travelogues of the 2000s: Views of the Self about the World Abstract   PDF
Anneli Kõvamees
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse Abstract   PDF
Piret Viires, Priit Kruus
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Omaeluloolisus eesti teatris: Merle Karusoo lavastustest. Life Narratives and Estonian Theatre: The Productions of Merle Karusoo Abstract   PDF
Piret Kruuspere
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Omaeluloolisus nullindatel / Estonian Life Writing of the 2000s as a Continuity Over the Post-Soviet Period Abstract   PDF
Leena Kurvet-Käosaar, Rutt Hinrikus
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber On Nomadism. Nomadismist Abstract   PDF
Knut Ove Arntzen
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Parallelism as Repetition: A Case Study of Betti Alver’s Elu on alles uus and Jälle ja jälle / Korduse parallelism Betti Alveri luuletustes ”Elu on alles uus“ ning ”Jälle ja jälle” Abstract   PDF
Michelle Mueller
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Parallelistlik poeetika Abstract   PDF
Arne Merilai, Maria-Kristiina Lotman
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Parteilisest tsensuurist Nõukogude Eestis. Party Censorship in Soviet Estonia Abstract   PDF
Tiiu Kreegipuu
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Pärimus ja jäljendus. Postkolonialistlik katse mõista rahvatantsu olukorda Eesti NSV-s ja pärast seda. Tradition and Mimicry Abstract   PDF
Sille Kapper
 
126 - 150 of 229 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>