Tuberkuloosihaigete elulemus ja surmapõhjused Eestis 1997–2021

Authors

  • Kaja Rahu
  • Mati Rahu

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea23641

Abstract

Taust. Eesti kuulub kõrge tuberkuloosiriski piirkondade hulka, kus haigustõrje meetmena tuleb seirata tuberkuloosi esinemist.
Eesmärk. Mõõta tuberkuloosihaigete elulemust ja võrrelda nende suremust kogurahvastikuga surmapõhjuste kaupa, seejuures arvesse võttes mitut mõjurit (haridus, rahvus, hulgiravimiresistentsus).
Metoodika. Uuringus kasutati tuberkuloosiregistri, surmapõhjuste registri ja Statistikaameti andmeid. Tuberkuloosiregistri andmete alusel moodustati kohort täiskasvanud (vanus ≥ 15 aastat) isikutest, kellel aastatel 1997–2021 oli diagnoositud elupuhuselt esmane hingamiselundite tuberkuloos. Kohordi elulemust mõõdeti viie aasta suhtelise elulemusmäära (RSR) ja viie aasta standarditud suhtelise elulemusmääraga (ARSR). Kohordi suhtelist surmariski hinnati standarditud suremusmääraga (SMR). Surmariski erinevust mõjuriti uuriti Poissoni mudelite abil ning iseloomustati kohandamata ja kohandatud (ARR) suhtelise riskina. Kõik statistilised näitajad esitati koos 95% usaldusvahemikuga.
Tulemused. Vaatlusperioodil diagnoositi elupuhuselt meestel 5574 ja naistel 2331 hingamiselundite tuberkuloosi esmasjuhtu. Viie aasta ARSR oli meestel 69,0% ja naistel 80,5%. Vanuses 15–44 ja ≥ 75 aastat oli RSR meestel vastavalt 83,9% ja 68,0% ning naistel 92,0% ja 75,0%. Meeste surmarisk oli 3,49 ja naiste surmarisk 2,95 korda kõrgem vastavalt mees- ja naisrahvastiku surmariskist. Suhteliselt kõrge oli surmarisk hingamiselundite haiguste, alkoholist sõltuvate ja väliste surmapõhjuste korral. Kohordis oli üldine surmarisk kõrgem mitte-eestlastel (ARR meestel 1,43; naistel 1,58) ja madalama haridustasemega isikutel (ARR meestel 1,41; naistel 1,44).
Järeldused. Suhteline elulemusmäär tuleks lisada tuberkuloositõrje edukuse näitajate hulka. Edasistes uuringutes võiks käsitleda tegureid, mille tõttu on tuberkuloosi haigestunute üldsuremus ja suremus enamiku surmapõhjuste korral kõrgem kogurahvastiku suremusest.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-01-19

How to Cite

Rahu, K., & Rahu, M. (2024). Tuberkuloosihaigete elulemus ja surmapõhjused Eestis 1997–2021. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea23641

Issue

Section

UURIMUS