Seksuaalharidus koolis ja selle seosed õpilaste teadmiste ja hoiakutega: noorte seksuaaltervise uuringu tulemused

Authors

  • Kai Part
  • Anett Larm
  • Liilia Lõhmus

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea23951

Abstract

Taust ja eesmärk. Kooli seksuaalhariduse (SH) kaudu on võimalik ennetada seksuaaltervisega seotud haigestumist ja toetada positiivsete hoiakute kujunemist. Töö eesmärk on kirjeldada SH teemade käsitlemist koolis, lähtudes Eesti põhikooliõpilaste hinnangust käsitluse põhjalikkusele ja mitmekesisusele, ning analüüsida seoseid kooli SH ja õpilaste teadmiste ja hoiakute vahel.
Metoodika. Töö põhineb Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta lõpus korraldatud uuringu andmetel. Analüüsi kaasati 2224 õpilase andmed, küsitlusele vastamise määr oli 80%. SH-teemade käsitlemist hinnati Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa seksuaalhariduse standardite alusel koostatud teemade loendi abil. Arvutati erinevate teemade käsitlemise põhjalikkust ja mitmekesisust peegeldav skoor ning hinnati õpilaste teadmiste ja hoiakute levimust. SH ja teadmiste ning hoiakute vahel seoste leidmiseks jagati vastajad SH-skoori järgi kolme rühma (madala, keskmise ja kõrge hinnanguga rühm). Logistilise regressioonanalüüsi abil leiti klassiastme suhtes kohandatud šansisuhted (adjusted odds ratio, AOR) koos 95% usaldusvahemikega.
Tulemused ja järeldused. Tulemustest selgus, et kõiki uuritud teemasid oli koolis käsitletud, kuid õpilaste hinnangul ebaühtlaselt ja vähese põhjalikkusega. Põhikooliõpilastel oli ebaühtlane ja pigem madal teadmiste ja positiivsete hoiakute tase. Võrreldes madalama
skooriga õpilastega oli neil, kellel oli kõrgem SH-skoor (hindasid teemakäsitlusi mitmekesisemaks ja põhjalikumaks), oluliselt paremad teadmised, sallivam suhtumine inimese immuunpuudulikkuse viirusega (HIV) elavatesse inimestesse, positiivsem suhtumine kondoomi ning avatumad ja turvalist seksuaalkäitumist soosivad hoiakud hüpoteetilises seksuaalsuhtes. SH parandamiseks soovitasid õpilased käsitleda SH-teemasid rohkem ja positiivsemalt, pühendada käsitlusele rohkem aega, teha seda varasemates klassides ja kasutada erinevaid õppevorme. Et Eesti kooli SH vastaks WHO standarditele, tuleb SH-teemasid käsitleda senisest mitmekesisemalt ja oluliselt põhjalikumalt.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-05-20

How to Cite

Part, K., Larm, A., & Lõhmus, L. (2024). Seksuaalharidus koolis ja selle seosed õpilaste teadmiste ja hoiakutega: noorte seksuaaltervise uuringu tulemused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea23951

Issue

Section

UURIMUS