(1)
toimetus, E. A. Uus Teadusdoktor Piret Mitt. EA 2016.