(1)
Sepp, J. Ohutuskultuuri Raamistik Hooldusteenuseid Pakkuvate Asutuste näitel. EA 2023.