TOIMETUS, E. A. Kroonika. September 2015. Eesti Arst, 11.