TOIMETUS, E. A. Kroonika. November 2015. Eesti Arst, 11.