TOIMETUS, E. A. Kroonika. September 2020. Eesti Arst, 1 Nov. 2020.