https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2022-11-22T11:22:12+02:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21349 Kiiritusravi 100 – kuidas edasi? 2022-11-18T12:13:23+02:00 Jana Jaal eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):593</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21350 Raivo Uibo õpetab tulevasi arste mõtlema immunoloogiliselt 2022-11-18T12:16:08+02:00 Made Maria Laas eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):595–598</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21351 Regionaalhaigla IV teadus- ja arenduskonverents 2022-11-18T12:18:16+02:00 Kaisa Roots eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):599–601</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21352 Arstiteaduskonna aastapäeval jagati tunnustusi 2022-11-18T12:20:08+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):602–603</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21353 Sündmusterohke sügis 2022-11-18T12:21:56+02:00 Katrin Rehemaa eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):603</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21354 Depressiooni sümptomite olemasolu ja sellega seotud tegurid Eestis aastal 2021: rahvastikupõhise COVID-19-kiiruuringu tulemused 2022-11-22T11:22:12+02:00 Elisa Kender eestiarst@eestiarst.ee Sigrid Vorobjov eestiarst@eestiarst.ee Rainer Reile eestiarst@eestiarst.ee Kaire Innos eestiarst@eestiarst.ee Eha Nurk eestiarst@eestiarst.ee Kaia Laidra eestiarst@eestiarst.ee Merili Tamson eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust ja eesmärk.</strong> Vaimse tervise probleemid põhjustavad olulist rahvastiku tervisekadu nii Eestis kui ka mujal maailmas. Seoses COVID-19-pandeemiaga on depressiooni ja teiste vaimsete häirete esinemine sagenenud. Töö eesmärk on kirjeldada depressiooni sümptomite levimust täiskasvanud Eesti elanike hulgas ning analüüsida selle seoseid tervise ja koroonaviirushaigusega seotud teguritega.<br><strong>Metoodika.</strong> Töö põhineb Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2021. aasta kevadel (13.04.–05.05.2021) korraldatud uuringu andmetel. Küsitlusele vastas 3604 inimest, uuringu vastamismäär oli 35%. Analüüsi kaasati 3557 vastaja andmed. Depressiooni sümptomite esinemist hinnati emotsionaalse enesetunde küsimustiku (EEK-2) abil. Arvutati levimus ja logistilise regressioonanalüüsi abil leiti kohandatud šansisuhted (adjusted odds ratio, AOR) koos 95% usaldusvahemikega.<br><strong>Tulemused.</strong> Viimase kuu jooksul oli depressiooni sümptomeid esinenud 18,6%-l vastajatest (95% uv 17,3–20,0). Depressiooni sümptomeid oli COVID-19-pandeemia ajal naistel oluliselt rohkem kui meestel (21,6% vs. 15,2%, AOR = 1,8). Kohandatud analüüsi kohaselt oli depressiooni sümptomite esinemise šanss oluliselt suurem noorematel täiskasvanutel võrreldes 70–81aastastega (nt 20–29aastastel AOR = 12,0; 30–39aastastel AOR = 6,0 ja 30–39aastastel AOR = 3,8). Depressiooni sümptomite kogemise šanss oli oluliselt suurem kehvema elujärjega, töötutel ja mittetöötavatel ning üksi elavatel vastajatel, samuti neil, kellel oli kehvem tervise enesehinnang, vähem lähedasi, kellele mure korral toetuda, ning neil, kes tarvitasid alkoholi tervist ohustavas koguses ja suitsetasid aeg-ajalt tava- või e-sigarette.<br><strong>Järeldused.</strong> Ligikaudu iga viies inimene oli viimase kuu jooksul kogenud depressiooni sümptomeid. Ennetustegevustes tuleks suuremat tähelepanu suunata eelkõige naistele, noorematele vanuserühmadele, väiksema sotsiaalse tugivõrgustiku ning kehvema elujärjega isikutele.</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21355 Tõenduspõhine lähenemine neonataalabi korraldusele Eestis 2022-11-22T11:22:10+02:00 Liis Toome eestiarst@eestiarst.ee Tuuli Metsvaht eestiarst@eestiarst.ee Ülle Einberg eestiarst@eestiarst.ee Vallo Tillmann eestiarst@eestiarst.ee Pille Saik eestiarst@eestiarst.ee Mari-Liis Ilmoja eestiarst@eestiarst.ee Imbi Eelmäe eestiarst@eestiarst.ee Mari Laan eestiarst@eestiarst.ee Chris Pruunsild eestiarst@eestiarst.ee Heili Varendi eestiarst@eestiarst.ee <p>Peri- ja neonataalabi ravitulem sõltub riigi rikkuse ja sotsiaalse arengu ning meditsiinitehnoloogia kättesaadavuse ja meditsiinimeeskonna pädevuse kõrval peri- ja neonataalabi organisatoorsest korraldusest. Peri- ja neonatoloogia on meditsiini valdkond, kus planeerimisel, organisatsioonil ja keskuste vastastikusel seotusel on tugevaim mõju pakutava abi kvaliteedile. Artiklis on antud ülevaade Eesti peri- ja neonataalabi senistest ravitulemustest, tugevatest ja nõrkadest külgedest ning üldtunnustatud tõenduspõhistest tervishoiukorralduslikest põhimõtetest. Esitatud on artikli autorite vaated edasise peri- ja neonataalabi korralduse kohta Eestis.</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21357 Mitteinvasiivse ajustimulatsiooni meetodite kasutamine depressiooni ravis kombinatsioonis standardmeetoditega 2022-11-22T11:22:09+02:00 Ella Kivilo eestiarst@eestiarst.ee <p>Depressioon on üks levinuimatest vaimse tervise probleemidest maailmas, mille puhul ligi kolmandik patsientidest ei saa standardravist, s.t farmakoteraapiast ja tõenduspõhisest psühhoteraapiast piisavat abi. Tõhusa ravimeetodina on end tõestanud korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon ja transkraniaalne alalisvoolustimulatsioon, mille abil on võimalik elektrivoolu või magnetvälja toimel välispidi mõjutada depressiooniga seotud ajupiirkondi. Meetodite eelisteks on turvalisus, hea talutavus, paralleelne kasutatavus uurimismeetoditega (elektroentsefalograafia ja magnetresonantstomograafia) ning kombineerimise võimalus teiste ravimeetoditega. Korduvat transkraniaalset magnetstimulatsiooni ja transkraniaalset alalisvoolustimulatsiooni on maailmas depressiooni ravis kasutatud juba aastaid ning lähiaastatel võiks oodata mõlema meetodi kasutamise osakaalu suurenemist ka Eestis.</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21358 Paratsentraalne akuutne keskmiste kihtide makulopaatia ehk silmapõhja isheemia võrkkesta sügavama kapillaaristiku tasemel – haigusjuhu kirjeldus 2022-11-22T11:22:07+02:00 Aap Toming eestiarst@eestiarst.ee <p>Võrkkesta arteriaalset infarkti on hiljutiste uuringute valguses seostatud ajuinfarkti suurenenud riskiga ja seetõttu on soovitatud silmapõhja arteriaalse isheemia värske leiu korral kiiresti alustada ravi antikoagulantidega. Võrkkesta infarktidel on erinevaid vorme. Artiklis on kirjeldatud võrkkesta keskmiste kihtide paratsentraalse akuutse makulopaatiaga haigusjuhtu. See on oftalmoloogias võrdlemisi uus diagnoos, mida iseloomustab samuti võrkkesta isheemia.</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21359 Fraley sündroom 2022-11-22T11:22:05+02:00 Anna Saveljeva eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):641–642</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21360 Isoleeritud suure pöörli murru mõju suremusele on võrreldav reieluu proksimaalse osa murruga 2022-11-18T12:57:30+02:00 Pärt Prommik eestiarst@eestiarst.ee Kaspar Tootsi eestiarst@eestiarst.ee Karin Veske eestiarst@eestiarst.ee Eiki Strauss eestiarst@eestiarst.ee Toomas Saluse eestiarst@eestiarst.ee Helgi Kolk eestiarst@eestiarst.ee Aare Märtson eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):643</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21361 Eesti ravijuhend „Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel“ 2022-11-22T11:22:03+02:00 Aleksei Rakitin eestiarst@eestiarst.ee Ulvi Vaher eestiarst@eestiarst.ee Anne Kirss eestiarst@eestiarst.ee Marika Saar eestiarst@eestiarst.ee Kadi Kallavus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):644–647</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21362 Millest kirjutas Eesti Arst algaastail? Aadrilaskmise indikatsioonid ja kontraindikatsioonid 2022-11-18T13:03:27+02:00 V. Lindeberg eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):648–649</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21363 100 aastat kiiritusravi – kuidas see kõik algas? 2022-11-18T13:07:02+02:00 Marju Kase eestiarst@eestiarst.ee Jana Jaal eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):650–655</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21364 Uus teadusdoktor Janno Jürgenson 2022-11-18T13:08:42+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):656</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21365 Uus teadusdoktor Mati Arend 2022-11-18T13:10:16+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):657</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21366 Uus teadusdoktor Aleksandr Bregin 2022-11-18T13:12:00+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):658</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21367 Uus teadusdoktor Reeli Tamme 2022-11-18T13:13:25+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):659</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21368 Uus teadusdoktor Mohammad Mehedi Hasan 2022-11-18T13:14:58+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):660</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21369 Liivia Ilus 90 2022-11-18T13:17:00+02:00 Eesti Töötervishoiuarstide Selts eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):661</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/21370 Kroonika. Oktoober 2022 2022-11-18T13:18:31+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2022; 101(11):662</p> 2022-11-18T00:00:00+02:00 Copyright (c)