https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2021-04-12T12:23:32+03:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17165 Eesti oma ravijuhendid? 2021-03-26T08:34:26+02:00 Kaja-Triin Laisaar eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):131</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17166 Eero Vasar: koroonaviirus tõi esile meie ühiskonna nõrkused 2021-03-26T08:37:42+02:00 Madis Filippov eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):133–135</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17167 Eesti Haigekassa kliinilise auditi „Hulgimüeloomi diagnoosiga patsientide käsitlus Eesti haiglates“ kokkuvõte 2021-04-12T12:23:32+03:00 Ain Kaare eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):137–145</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17168 Riiklike autasude saajad 2021. aastal 2021-03-26T08:42:26+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):146</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17169 Kanepi tarvitamine ja vaimse tervise probleemid Eesti noorte ja täisealiste hulgas 2021-04-12T12:23:30+03:00 Liina Haring eestiarst@eestiarst.ee Eero Vasar eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust ja eesmärk.</strong> Kanepi tarvitamine meelelahutuslikul ja mittemeditsiinilisel eesmärgil on maailmas laialt levinud. Artikli eesmärk on hinnata kanepi tarvitamist Eestis elavate noorte ja täisealiste hulgas ning analüüsida, kas kanepitarvitajate ja mittetarvitajate psühhopatoloogiliste sümptomite skooris on erinevusi.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> Esitatud andmed pärinevad teadusuuringust „Ained ja arenevad ajud” (AAAuuring). Tegemist oli eeskätt (üli-)õpilaste hulgas korraldatud veebipõhise küsitlusega, mis hõlmas 4922 isikut, kelle keskmine vanus oli 21,4 aastat.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Uuringus osalejatest oli elu jooksul kanepit kasutanud 43,0% ning esimest korda oli see toimunud keskmiselt 17–18 aasta vanuses. Uuritavate rühmitamisel sünniaasta järgi ilmnes, et kanepi esmatarvitamine toimub üha nooremas eas, juba enne 16. eluaastat. Kanepitarvitajatel oli psühhoosiriski hindamise sõelküsimustiku põhjal statistiliselt oluliselt enam psühhopatoloogilisi ilminguid.</p> <p><strong>Järeldused</strong>. Tulemused näitavad, et kanepi esmakordne mõnuainena tarvitamine leiab Eestis aset üha nooremates vanuserühmades ning kanepitarvitajatel on suurema tõenäosusega vaimse tervise probleeme võrreldes mittetarvitajatega.</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17170 Laiendatud endokannabinoidsüsteem ning kannabinoidide mõju noore inimese ajutegevusele 2021-04-12T12:23:28+03:00 Liina Haring eestiarst@eestiarst.ee Eero Vasar eestiarst@eestiarst.ee <p align="LEFT">Endokannabinoidsüsteem (eKBS) on laiaulatuslik neuromodulatoorne süsteem, millel on ülioluline roll organismi sisekeskkonna stabiilsuse tagamises. Tegemist on kompleksse võrgustikuga, kuhu kuuluvad endokannabinoidid (eKB), kannabinoidretseptorid ja ensüümid, mis vastutavad kannabinoidide (KB) sünteesi ja lagundamise eest. Aju dünaamiline küpsemisprotsess nooruki- ja varajases täiskasvanueas tagab vajalike sünaptiliste ühenduste loomise ja nende ühenduste stabiliseerumise. Uuringute tulemused kinnitavad, et nende protsesside edukasse kulgemisse panustab olulisel määral eKBS. Eksogeensed KBd, sh tetrahüdrokannabinool (THC), avaldavad oma toimeid KB-retseptorite vahendusel ning arengu iseärasustest tulenevalt on noored vastuvõtlikumad THC ebasoovitud mõjude avaldumisele. Artiklis on antud ülevaade eKBS-i toimimisest ja rollist sünaptilise plastilisuse ja tõhusa neurotransmissiooni tagamises ning kirjeldatud THC tarvitamisega kaasnevaid häireid eKBS-i toimimises, eeskätt noorukieas.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17171 Perekondliku hüperkolesteroleemia diagnostika ja selle kitsaskohad 2021-04-12T12:23:26+03:00 Svenno Saan eestiarst@eestiarst.ee <p align="LEFT">Perekondlik hüperkolesteroleemia (PH) on geneetiline häire, mida iseloomustab <span style="font-family: AndulkaBookPro-Bold; font-size: small;">ennekõike väikse tihedusega lipoproteiinide (ingl </span><em><span style="font-family: AndulkaBookPro-BoldItalic; font-size: small;">low density lipoproteins</span></em><span style="font-family: AndulkaBookPro-Bold; font-size: small;">, LDL) eriti </span>suur sisaldus veres. Väljendunud hüperkolesteroleemia soodustab ateroskleroosi teket ja arengut, mistõttu on PHga seotud geenimutatsiooni kandjate südame- ja veresoonkonnahaigustesse haigestumus ja suremus võrreldes üldrahvastikuga oluliselt suuremad. Paraku on PH üleilmselt, sealhulgas ka Eestis, jätkuvalt aladiagnoositud. Aladiagnoosimise võimalikeks põhjusteks peetakse ebapiisavat teadlikkust haigusest ja selle diagnostikast, kaasuvaid sekundaarse hüperkolesteroleemia põhjuseid, diagnoosikriteeriumite ebatäpsust ning geneetiliste testide kallidust. Enamasti piisab PH diagnoosimisel anamneesist, füüsikalisest läbivaatusest ja vere LDL-kolesterooli sisalduse määramisest. Mõnedel juhtudel on otstarbekas kasutada lisaks ka geneetilisi teste. Uue diagnoositud juhu korral soovitatakse perekonna kaskaadskriiningut peamiselt kliiniliste, kuid võimaluse korral ka geneetiliste uuringute abil. PH ravi seisneb veres LDL-kolesterooli sisalduse vähendamises, milleks tänapäeval kasutatakse enamasti statiine, esetimiibi ning subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9 (PCSK9) inhibiitoreid, harvemal juhul ka LDL-afereesi.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17172 Nahaalune õhkemfüseem, pneumomediastiinum ja pneumotooraks laparoskoopilise kubemesonga operatsiooni tüsistusena 2021-04-12T12:23:24+03:00 Andrei Uksov eestiarst@eestiarst.ee Andres Tein eestiarst@eestiarst.ee Ants-Hendrik Parik eestiarst@eestiarst.ee <p align="LEFT">Laparoskoopiline kubemesonga operatsioon (täielik ekstraperitoneaalne plastika, TEP) on viimasel ajal järjest enam juurdunud ning aktsepteeritud operatsioonimeetod kubemesonga ravis. Retsidiivide esinemissagedus pärast laparoskoopilist operatsiooni <span style="font-family: AndulkaBookPro-Bold; font-size: small;">on </span><em><span style="font-family: AndulkaBookPro-BoldItalic; font-size: small;">ca </span></em><span style="font-family: AndulkaBookPro-Bold; font-size: small;">1%, avatud operatsiooni korral 0,6–1,4% (1, 2). Teatud tüsistused on võimalikud </span>mõlema meetodi korral, kuid tüsistuste üldine määr on mõlema operatsioonimeetodi korral sarnane. Pneumomediastiinum, pneumotooraks ja nahaalune õhkemfüseem on laparoskoopilise operatsiooni järel üliharvad tüsistused (6).</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17173 Preeklampsia riski ennustustesti ja -mudeli väljatöötamine 2021-04-12T12:23:21+03:00 Kaspar Ratnik eestiarst@eestiarst.ee Kristiina Rull eestiarst@eestiarst.ee Ele Hanson eestiarst@eestiarst.ee Kalle Kisand eestiarst@eestiarst.ee Maris Laan eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):173</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17174 RAAMATU TUTVUSTUS. Arstide liidu sajand 2021-03-26T09:04:16+02:00 Väino Sinisalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):174</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17175 Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevus 2020. aastal 2021-04-12T12:23:19+03:00 Marika Väli eestiarst@eestiarst.ee Ruth Kalda eestiarst@eestiarst.ee Anne Poll eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):176–184</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17176 Meditsiiniõiguslik tagasivaade aastale 2020 ehk keda eelistada, kui peab eelistama 2021-04-12T12:23:18+03:00 Ants Nõmper eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):185–187</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17177 Arstiabi kättesaadavuse peamiseks takistuseks on ravijärjekorrad 2021-04-12T12:23:16+03:00 Kaija Kasekamp eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):188–192</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17178 Kliiniliste ravimiuuringute tulevik Eestis – nooremarstide järelkasv 2021-04-12T12:23:14+03:00 Kristiina Roots eestiarst@eestiarst.ee Kätlin Luik eestiarst@eestiarst.ee Kertu Margus eestiarst@eestiarst.ee Debora Vseviov eestiarst@eestiarst.ee Riho Tapfer eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):192–195</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17179 Uus teadusdoktor Liina Süvari 2021-03-26T09:17:06+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):196</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17180 Uus teadusdoktor Teele Kasepalu 2021-03-26T09:18:51+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):197</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17181 Uus teadusdoktor Prakash Lingasamy 2021-03-26T09:20:38+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):198</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17182 In memoriam Tiina Talvik 2021-03-26T09:22:56+02:00 Professor Tiina Talviku õpilased eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):199</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/17183 Kroonika. Veebruar 2021 2021-03-26T09:24:38+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2021; 100(3):200</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c)