https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/issue/feed Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 2019-04-19T14:01:35+03:00 Krista Uibu krista.uibu@ut.ee Open Journal Systems <p><strong>Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian&nbsp;Journal of Education </strong>on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo&nbsp;Süsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (<em>Open Journal Systems</em>). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides <em>Directory of Open Access Journals</em> (DOAJ) ja EBSCO <em>Academic Search Complete</em>.</p> https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.01 Eessõna 2019-04-19T14:01:35+03:00 Eve Eisenschmidt eve.eisenschmidt@tlu.ee Mervi Raudsaar mervi.raudsaar@ut.ee Urve Venesaar venesaar@ttu.ee <p>Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbri teema on "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini". See erinumber on pisut tavapäratu, kuna kasvatusteadlastele lisaks on kaasatud ajakirja väljaandmisse ettevõtlusõppejõud ja majandusteadlased. Autorite hulgast leiab peale haridusvaldkonna eest põhiliselt vastutavate Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõudude ka õppejõude Tallinna Tehnikaülikoolist, Estonian Business Schoolist ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor. Eesmärk on neil aga ühine: käsitleda ettevõtte loomise või selle arendamise protsessi kompleksselt, juhtides tähelepanu vajadusele kujundada ettevõtlusõppe kaudu õppijate arusaama ettevõtjast ja ettevõtlikkusest (huvi, hoiakud, innovaatilisus), ettevõttest ja selle majandustegevuse eri külgedest, samuti ühiskonnast.</p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.02 Ettevõtlustüübid ja rahvusvahelistumine ettevõtlusõppes 2019-04-19T14:01:34+03:00 Tiit Elenurm tiit.elenurm@ebs.ee <p>Ettevõtlusõpet on vaja kohandada eri sihtrühmadele: neile, kes on juba loonud&nbsp;ettevõtte, asuvad õppeprotsessis ettevõtet looma, kavatsevad vahetult peale õpinguid&nbsp;ettevõtte luua või võivad enda ettevõtluspädevust rakendada kaugemas tulevikus.&nbsp;Artikli eesmärk on ettevõtluse olemuse tõlgendustest ja ettevõtlus tüüpide&nbsp;võrdlusest lähtudes ning Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise perspektiive&nbsp;arvestades pakkuda välja ettevõtlustüüpide liigitus, mis hõlmaks eri sihtrühmade&nbsp;õpivajadusi ja õpitulemuste rakendamise võimalusi eeskätt kõrghariduses. Ettevõtlusõppe&nbsp;kohandamisel sihtrühmade vajaduste järgi tuleb arvestada ettevõtluse&nbsp;rahvus vahelistumise võimalusi, innovaatilisusest ja kasvuambitsioonist lähtuvaid&nbsp;piiriülese võrgustumise vajadusi, iseseisva ja organisatsioonisisese ettevõtluse konteksti,&nbsp;ettevõtlustüübist sõltuvat ressursibaasi ning individuaalset ja koosloovat ettevõtlusorientatsiooni.&nbsp;Niisama tähtis on õppija kui potentsiaalse või juba tegutseva&nbsp;ettevõtja arengurada, tema valmisolek tegevuse kaudu õppida ja avatud e-õppes&nbsp;osaleda.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_02_elenurm_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.03 Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele 2019-04-19T14:01:33+03:00 Grete Arro arro@tlu.ee Elina Malleus elina.malleus@gmail.com Juta Jaani juta.jaani@ut.ee Anu Olvik anu.olvik@eek.ee <p>Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse toetamiseks on loodud mitmeid programme&nbsp;(Junior Achievementi õpilasfirmade programm, ettevõtlusteater, ettevõtlike koolide&nbsp;võrgustik, ettevõtlusõppe valikaine), mis on eri rõhuasetusega ning milles kasutatakse&nbsp;eri meetodeid. Seetõttu on oluline kirjeldada programmide tähendust ja&nbsp;erisusi ettevõtlikkuspädevuse arendamise kontekstis. Artiklis võetakse vaatluse alla&nbsp;enamik Eesti ettevõtlusprogramme, käsitledes neid vähe uuritud perspektiivist:&nbsp;milline on programmide mõju arenguuskumustele ning sotsiaalsetele oskustele?&nbsp;Uuringu valimisse kuuluvad üldhariduskoolide 8. klasside õpilased, kes kas osalevad&nbsp;(sekkumisgrupp, <em>N</em> = 198) või ei osale ettevõtlusõppe programmides (kontrollgrupp,&nbsp;<em>N</em> = 125). Õppijaid hinnatakse arenguuskumuste ja enesehinnanguliste&nbsp;sotsiaalsete oskuste alusel enne ja pärast ettevõtlusõppe programmis osalemist.&nbsp;Tulemused viitavad, et arenguuskumustes ja enesehinnangulistes sotsiaalsetes&nbsp;oskustes ei ilmne erinevusi ei enne ega pärast programmis osalemist, eri programmide&nbsp;ega sekkumis- ja kontrollgrupi vahel. Samuti ei ilmne eri võimekusega&nbsp;õpilaste rühmade vahel uuritud näitajate puhul statistiliselt olulisi erinevusi. Üks&nbsp;võimalik selgitus tulemustele on, et motivatsiooni või sotsiaalsete oskustega seotud&nbsp;alapädevusi ei teadvustata ettevõtluspädevuse osana. Tulemused osutavad&nbsp;võimalustele, kuidas saaks ettevõtlusprogrammide õpetajaid ja õppijaid senisest&nbsp;veelgi paremini toetada, näiteks aidates ettevõtlikkuspädevust alapädevuste kaupa&nbsp;mõtestada.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_03_arro_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.04 Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsetele oskustele 2019-04-19T14:01:33+03:00 Katrin Saks katrin.saks@tlu.ee Janeli Virnas janeli.virnas@gmail.com <p>Uurimuse eesmärk on välja selgitada, milline on õpilasfirmade programmi&nbsp;roll noorte sotsiaalsete oskuste ja isiksusomaduste arendamisel. Uuring tehti&nbsp;2016.−2017. aastal õpilasfirmade programmis osalenud noortega, kes olid pärit&nbsp;Tartu-, Põlva- ja Võrumaalt. Eel- ja järeltestimise käigus koguti enesekohase küsimustikuga&nbsp;andmeid sotsiaalsetele oskustele ja ettevõtlikkusega seotud olulisimatele&nbsp;isiksusomadustele antud hinnangute kohta. Tulemustest selgus, et õpilasfirmade&nbsp;programmis osalemine toetab noorte hinnangul nende enesejuhtimisoskust, akadeemilisi&nbsp;oskusi ja enesekehtestamisoskust ning ettevõtlikkuse, loovuse ja paindlikkuse&nbsp;arengut. Statistiliselt olulised muutused avaldusid vaid Põlva- ja Tartumaa&nbsp;noortel, kellele pakuti peale õpilasfirmade üldise programmi ka lisategevusi&nbsp;ja -tuge. Võrumaa noorte hinnangul ei avaldunud nende sotsiaalsete oskuste ja&nbsp;isiksus omaduste arengus suuri muutusi, mille põhjus võib olla liiga suur õpilaste&nbsp;arv ühe juhendaja&nbsp; kohta. Samuti ei olnud Võrumaa õpilasfirmadel kaasatud&nbsp;õppesse mentoreid ning nad ei osalenud toetavates tegevustes.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_04_saks_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.05 Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi 2019-04-19T14:01:32+03:00 Minna Hämäläinen minna.hamalainen@lut.fi Elena Ruskovaara elena.ruskovaara@lut.fi Timo Pihkala timo.pihkala@lut.fi <p>Artikli eesmärk on uurida koolijuhtide tegevust ettevõtlusõpet toetavate võrgustike&nbsp;arendamisel. Uurimuses keskendume sellele osale koolijuhtide tegevusest,&nbsp;mis on seotud ettevõtlusõppe arendamisega koolides. Täpsemalt öeldes vaatleme,&nbsp;kuidas kaasavad koolijuhid väliseid huvirühmi koolide tegevusse. Uurimuse ajendiks&nbsp;sai asjaolu, et kuigi ettevõtlusõpet toetavad välised huvirühmad on olemas,&nbsp;ei kasuta koolijuhid ja koolid pakutavaid võimalusi täiel määral ära. Meie&nbsp; arvates&nbsp;võib kooliväliste huvirühmade kaasamine sõltuda koolijuhtide isikuomadustest,&nbsp;mistõttu uurime, kas ja kuidas mõjutab koolijuhtide taust kooliväliste huvirühmade&nbsp;kaasamist. Sellele lisaks proovime selgusele jõuda, kuidas mõjutab&nbsp; koolijuhtide&nbsp;osalemine ettevõtlusõppekoolitusel kooliväliste huvirühmade kaasamist. Uurimismeetodina&nbsp;kasutame dispersioonanalüüsi ja lineaarset regressioonanalüüsi. Valim&nbsp;koosneb 173 Soome üldhariduskooli koolijuhist. Artikliga täiendame ettevõtlusõppele&nbsp;pühendatud teaduskirjandust, analüüsides ettevõtlusõpet toetavaid kooliväliseid&nbsp;huvirühmi. Keskendume eeskätt koolijuhi rollile selles protsessis. Artikkel&nbsp;pakub empiirilisi tõendeid selle kohta, kuivõrd olulist osa täidab koolijuhtide koolitamine&nbsp;väliste huvirühmade kaasamisel ettevõtlusõppesse.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_05b_hamalainen.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Full text</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.06 Ettevõtluspädevuse mudel ettevõtlusõppe arendamise alusena 2019-04-19T14:01:31+03:00 Urve Venesaar venesaar@ttu.ee Marge Täks marge.taks@ebs.ee Grete Arro arro@tlu.ee Elina Malleus elina.malleus@gmail.com Krista Loogma loogma@tlu.ee Kaja Mädamürk kajamd@tlu.ee Eneken Titov eneken@eek.ee Martin Toding martintoding@gmail.com <p>Artikli eesmärk on kirjeldada ja empiiriliselt põhjendada ettevõtluspädevuse mudelis&nbsp;sisalduvate alapädevuste valikut, et luua alus ettevõtlusõppe arendamiseks ning&nbsp;toetada õppijate ettevõtluspädevuse arengut ja toimetulekut nii töös (sh ettevõtluses)&nbsp;kui ka igapäevaelus. Ettevõtluspädevuse mudel hõlmab 14 alapädevust, mis&nbsp;on jaotatud enesejuhtimise, väärtust loova mõtlemise, sotsiaalsete olukordade&nbsp;lahendamise ja äriideede elluviimise valdkonnaks. Kõrgkooliõpilaste (<em>N</em> = 1479)&nbsp;hulgas tehtud uuringust ilmneb, et seosed alapädevuste vahel on ootuspärased ja vastavad teoreetilistele eeldustele. See lubab arvata, et alapädevused moodustavad&nbsp;terviku ning on usaldusväärseks aluseks õppija ettevõtluspädevuse arendamisele ja&nbsp;toetamisele. Artikkel soodustab diskussiooni ettevõtluspädevuse ja selle arendamise võimaluste üle, pakkudes ühtlasi välja lähtekoha ettevõtlusõppe arendamiseks Eesti&nbsp;haridussüsteemis.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_06_venesaar_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.07 Kutse- ja kõrgkoolides õppijate autonoomne motivatsioon ettevõtlusega alustamisel ning selle seosed enesejuhtimise, algatusvõime ja loovusega 2019-04-19T14:01:30+03:00 Elina Malleus elina.malleus@gmail.com Urve Venesaar venesaar@ttu.ee Kaja Mädamürk kajamd@tlu.ee Grete Arro arro@tlu.ee <p>Ettevõtluse kontekstis on oluline uurida, mis motiividel alustavad ettevõtjad&nbsp;tegutsemist ning kuidas need mõjutavad edasist ettevõtlusprotsessi. Motiivide&nbsp;uurimine seotuna teiste ettevõtluses oluliste pädevustega (nt enesejuhtimine,&nbsp;algatusvõime ja loovus) võimaldab paremini mõista motivatsiooni olemust ning&nbsp;pöörata kõne alustele teemadele tähelepanu juba ettevõtlusõppes. Uurimusega&nbsp;soovitakse rakendada eri valdkondades (nt haridus, psühholoogia, tervishoid)&nbsp;levinud ise määramisteooriat ettevõtlusõppes. Selleks uuritakse 497 kutse- ja kõrgkoolide<br>õppija kogemust ning motiive ettevõtlusega alustamisel, lähtudes autonoomse&nbsp;ja kontrollitud motivatsiooni teooriast ning sidudes valitud teoreetilise&nbsp;lähtekoha varem ettevõtluse kontekstis esile tõstetud pädevustega. Uurimistulemusena&nbsp;ilmneb, et õppijad, kes lähtuvad ettevõtlusega alustamisel pigem autonoomsele&nbsp;motivatsioonile viitavatest põhjustest, annavad kõrgemaid hinnanguid&nbsp;oma enese juhtimisoskuste, algatusvõime ja loovuse kohta. Seega võib autonoomse&nbsp;motivatsiooni teadlik toetamine ettevõtlushariduses olla seotud ka õppijate edasise parema toimetulekuga ettevõtlusmaastikul.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_07_malleus_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.2.08 Looverialade ettevõtlusõppe rakendumine ettevõtluspädevuste mudeli kontekstis 2019-04-19T14:01:29+03:00 Tiiu Männiste tiiu.manniste@ut.ee Andres Rõigas andres.roigas@ut.ee Lii Araste lii.araste@ut.ee Marju Mäger marju.mager@ut.ee <p>Ettevõtlusõpe on jõudnud haridusmaastikule ning selle rakendamise vajadust&nbsp;kinnitavad ka mitmed strateegiad ja uuringud. Looverialade õpetamise seisukohalt&nbsp;on see kasvava tähtsusega kogu maailma majanduses. Alates 2015. aastast&nbsp;on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rakendanud Eesti haridussüsteemis&nbsp;kõigil erialadel kohustuslikku ettevõtlusõpet. Mitmeaastane kogemus võimaldab&nbsp;analüüsida, kuivõrd on ettevõtluspädevused loovainetega lõimitud. Artiklis käsitletakse&nbsp;kvalitatiivsele sisuanalüüsile tuginedes ettevõtluspädevustega seonduvaid&nbsp;õpiväljundeid ja ettevõtlust arendavaid õppetöövorme Viljandi kultuuriakadeemia&nbsp;2015/2016. ja 2016/2017. õa rakenduskõrghariduse õppekavades. Analüüsist selgub,&nbsp;et õppeasutuse spetsiifika tõttu keskenduvad õppekavad eelkõige kultuurilistele&nbsp;pädevustele. Ettevõtlusega seotud teadmised on väljunditena fikseeritud peamiselt&nbsp;ettevõtlusainetes ja erialaülestes projektides, millel on ettevõtluskultuuri toetava&nbsp;hariduskeskkonna tunnuseid. Kuigi ettevõtlust arendavate õppeainete ja loovainete&nbsp;õpiväljundite seos on nõrk ning ettevõtlust toetav kultuur on veel tervikuks&nbsp;sidumata, võib õppekavade erialamoodulite õpiväljunditest leida ka ettevõtlusele&nbsp;omaseid pädevusi.</p> <p><strong><a href="http://eha.ut.ee/wp-content/uploads/2018/10/11_08_manniste_summary.pdf"><img src="http://eha.ut.ee/wp-content/themes/eha/img/pdf.gif" alt="PDF" border="0">&nbsp;Summary</a></strong></p> 2018-11-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##