(1)
Shakhmatov, A. S.; Pavlovskiy, E. V. Diversity of Desmid Algae (Charophyta: Conjugatophyceae) in the Vicinity of Yugorsk City (KMAO-Yugra, Russia). Folia Cryptog. Estonica 2019, 56, 11-22.