(1)
Darmostuk, V.; Khodosovtsev, A.; Vondrak, J.; Sira, O. New and Noteworthy Lichenicolous and Bryophylous Fungi from the Ukrainian Carpathians. Folia Cryptog. Estonica 2020, 58, 19-24.