(1)
Oset, . M. Two New Synonyms of Pertusaria Coccodes (Pertusariales, Ascomycota). Folia Cryptog. Estonica 2021, 58, 61–63.