Oset, . M. (2021). Two new synonyms of Pertusaria coccodes (Pertusariales, Ascomycota). Folia Cryptogamica Estonica, 58, 61–63. https://doi.org/10.12697/fce.2021.58.08