Kantvilas, G., & Motiejūnaitė, J. (2023). Two new lichenicolous species of Arthonia (Ascomycota: Arthoniomycetes) from Tasmania. Folia Cryptogamica Estonica, 60, 13–19. https://doi.org/10.12697/fce.2023.60.03