Kantvilas, Gintaras, and Jurga Motiejūnaitė. 2023. “Two New Lichenicolous Species of Arthonia (Ascomycota: Arthoniomycetes) from Tasmania”. Folia Cryptogamica Estonica 60 (November):13-19. https://doi.org/10.12697/fce.2023.60.03.