Oset, . M. (2021) “Two new synonyms of Pertusaria coccodes (Pertusariales, Ascomycota)”, Folia Cryptogamica Estonica, 58, pp. 61–63. doi: 10.12697/fce.2021.58.08.