[1]
A. Y. Khodosovtsev and V. V. Darmostuk, “New species of lichenicolous fungi for Ukraine”, Folia Cryptog. Estonica, vol. 53, pp. 93-99, Nov. 2016.