[1]
. M. Oset, “Two new synonyms of Pertusaria coccodes (Pertusariales, Ascomycota)”, Folia Cryptog. Estonica, vol. 58, pp. 61–63, Jun. 2021.