(1)
Lyublinskaya, M. A Nenets Vocabulary from the Archive of Vladimir Evladov in Salekhard. ESUKA-JEFUL 2020, 11, 119-247.