[1]
Rebane, R. 2020. Peirce Chase’ing Pythagoras. Sign Systems Studies. 48, 2-4 (Dec. 2020), 350-367. DOI:https://doi.org/10.12697/SSS.2020.48.2-4.08.