(1)
Utgof, G. Quasi-Trochees in Nabokov’s Prose. SSS 2012, 40, 244-259.