(1)
Karatay, V.; Denizhan, Y. Evolution of the “window.” SSS 2002, 30, 259-270.