Ivanov, Vyacheslav V. 2008. “Semiotics of the 20th Century”. Sign Systems Studies 36 (1), 185-244. https://doi.org/10.12697/SSS.2008.36.1.10.