A corpus study of grammatical case forms in written and spoken Estonian: Frequency, distribution and grammatical role

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.3.01

Keywords:

corpus analysis, nominative, partitive, genitive, grammatical relations, Estonian, written language, spoken language, korpusanalüüs, nominatiiv, partitiiv, genitiiv, süntaktilised suhted, eesti keel, kirjalik keel, suuline keel

Abstract

In this paper, we present the results of a corpus study investigating the distribution of the three grammatical cases in Estonian (nominative, genitive, partitive) and the factors affecting the interpretation of syntactic role for nouns marked in these cases. Unlike previous studies, which have focussed on the properties of grammatical relations, we take the perspective of morphological case, and investigate the relative frequency of each case in both written and spoken corpora, according to the encoded grammatical roles, referential properties (animacy, number, countability) and syntactic context (word order, transitivity), as well as probing the differences according to register. We find that each case is prototypically, but not reliably, associated with a particular grammatical role, and that a cluster of features are available to assist speakers in identifying the function of a case-marked noun.

Kokkuvõte. Merilin Miljan, Virve Vihman: Eesti keele grammatilised käänded kirjalikus ja suulises korpuses: sagedus, jaotumus ning süntaktilised rollid. Artiklis esitatakse tulemused korpusuuringust, mille eesmärgiks oli välja selgitada eesti keele grammatiliste käänete (nominatiiv, partitiiv, genitiiv) jaotumus ning tegurid, mis mõjutavad nende käänetega markeeritud nimisõnade süntaktiliste rollide tõlgendamist. Erinevalt varasematest töödest, mis keskenduvad grammatilistele suhetele ja (seejärel) nende käändetähistusele, lähtub selle uurimuse fookus eelkõige morfoloogiast, st käändest endast. N-ö käände perspektiivist vaatleme iga grammatilise käände esinemise sagedust kirjalikus ja suulises korpuses: milliseid süntaktilisi funktsioone see markeerib, markeeritava nimisõna omadusi (elusus, arv, loendatavus), süntaktilist konteksti (sõnajärg, transitiivsus) ning registri erinevusi. Leiame, et kuigi üldpildina eristub iga grammatilise käände puhul sagedaim süntaktiline põhiroll, toob detailsem analüüs välja nimisõna omaduste ja süntaktilise konteksti olulisuse nende rollide jaotumuses.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-10-17

How to Cite

Miljan, M., & Vihman, V. (2023). A corpus study of grammatical case forms in written and spoken Estonian: Frequency, distribution and grammatical role . Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 14(3), 5–44. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.3.01

Issue

Section

Articles