Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast

Authors

  • Geda Paulsen Eesti Keele Instituut

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.05

Keywords:

kontseptuaalne semantika, semantilised kirjelduskihid ja algüksused, argumentstruktuur, minemisverbid, leksikaalne kontseptuaalne analüüs, konstruktsioon

Abstract

Kontseptuaalne semantika on kognitiivse suunitlusega keeleteaduse haru, mille eesmärgiks on välja töötada teooria keele toimimisest tajusüsteemi osana. Kontseptuaalset semantikat iseloomustab pürgimus erinevate keelega seotud kognitiivsete alasüsteemide ja nendevaheliste seoste võimalikult täpse formaalse analüüsi suunas. Käesolev artikkel annab ülevaate kontseptuaalse semantika peamistest teoreetilistest seisukohtadest ning nende metodoloogilisest väljendusviisist, asetades teooria üldisemasse keeleteaduslikku konteksti. Tutvustan lähemalt soome keeleteadlase Urpo Nikanne kontseptuaalse semantika tierneti mudeli metodoloogiat, mille abil analüüsin eesti ja soome keele neutraalsete liikumisverbide minema ja mennä/lähteä leksikaalset kontseptuaalset struktuuri ning nn sujumiskonstruktsioonide (X läheb hästi/lörri) semantikat.

Language in mind: about conceptual semantics. This paper discusses the framework of conceptual semantics and its methodological solutions for the semantic analysis. The conceptual semantics theory, based on the ideas of Ray Jackendoff, strives for an integration of the psychological reality of linguistic information with other linguistic faculties. The article discusses the central theoretical assumptions and aims of this theory and also gives a brief presentation of the basic methodology of Urpo Nikanne’s tiernet model of conceptual semantics. The tiernet technology is the basis for the analysis of the lexical conceptual structure of the Finnish neutral motion verbs mennä ‘go’ and lähteä ‘go from a place’ as well as of the Estonian counterpart minema ‘go’. Two “(un)success-constructions” in connection with these verbs are also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chomsky, Noam (1986) Knowledge of language: its nature, origin, and use. New York: Praeger.

Clements, George (1985) “The geometry of phonological features”. Phonology Yearbook 2, 223–252. http://dx.doi.org/10.1017/S0952675700000440

EKSS = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll, toim. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. <http://www.eki.ee/dict/ekss/ekss.html>. Vaadatud: 29.03.2012.

Fillmore, Charles J. (1968) “The case for case”. In Emmon Bach, Robert T. Harms, eds. Universals in linguistic theory, 1–88. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Fodor, Jerry (1983) The modularity of mind: an essay on faculty psychology. Cambridge, MA: MIT Press.

Fodor, Jerry (1987) Psychosemantics. Cambridge, MA: MIT Press.

Foley, William, A., Robert D. Van Valin (1984) Functional syntax and universal grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Forster, Kenneth I. (1976) “Accessing the mental lexicon”. In Edward C. J. Walker, Roger J. Wales, eds. New Approaches to language mechanisms 30, 231–256 Amsterdam: North-Holland.

Goldberg, Adele (1995) Constructions. Chicago: University of Chicago Press.

Gruber, Jeffrey (1965) Studies in lexical relations. Massachusetts Institute of Technology. Department of Modern Languages. Ph.D Thesis: . Vaadatud: 10.08.2011.

Jackendoff, Ray (1972) Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (1975) “Morphological and semantic regularities in the lexicon”. Language 59, 639–671. http://dx.doi.org/10.2307/412891

Jackendoff, Ray (1983) Semantics and cognition. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (1990) Semantic structures. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (1991) “Parts and boundaries”. Cognition 41, 9–45. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0277(91)90031-X

Jackendoff, Ray (1997) The architecture of the language faculty. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (2002) Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution. Oxford: Oxford University Press.

Jackendoff, Ray (2007) Language, consciousness, culture: essays on mental structure. Cambridge, MA: MIT Press.

Jackendoff, Ray (2010) Meaning and the lexicon. The parallel architecture 1975–2010. Oxford: Oxford University Press.

Kay, Paul, Charles J. Fillmore (1999) “Grammatical constructions and linguistic generalizations: The What’s X doing Y? construction”. Language 75, 1–33. http://dx.doi.org/10.2307/417472

Langacker, Ronald (1987) Foundations of cognitive grammar. Vol 1: Theoretical prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press.

Langacker, Ronald (1991) Concept, image and symbol: the cognitive basis of grammar. Berlin: Mouton de Gruyter. http://dx.doi.org/10.1515/9783110857733

Liberman, Mark, Alan Prince (1977) “On stress and linguistic rhythm”. Linguistic Inquiry 8, 249–336.

Nikanne, Urpo (1990) Zones and tiers. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nikanne, Urpo (1995) “Action tier formation and argument linking”. Studia Linguistica 49, 1–32. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9582.1995.tb00463.x

Nikanne, Urpo (1997a) “Locative case adjuncts in Finnish: notes on syntacto- semantic interface”. Nordic Journal of Linguistics 20, 155–178. http://dx.doi.org/10.1017/S0332586500004091

Nikanne, Urpo (1997b) “Lexical conceptual structure and syntactic arguments”. SKY Journal of Linguistics 10, 81–118.

Nikanne, Urpo (2000) “Some restrictions in linguistic expressions of spatial movement”. In Emile van der Zee, Urpo Nikanne, eds. Cognitive interfaces: constraints on linking cognitive Information, 77–93. New York: Oxford University Press.

Nikanne, Urpo (2002) Kerrokset ja kytkennät. <http://www.abo.fi/fak/fin/kurssit/KONSEM/>. Vaadatud: 13.10.2012.

Nikanne, Urpo (2005) “Constructions in conceptual semantics”. In Jan-Ola Östman, Mirjam Fried, eds. Construction grammars: cognitive grounding and theoretical extensions, 191–242. Amsterdam: John Benjamins.

Nikanne, Urpo (2008) “Conceptual semantics”. In Jan-Ola Östman, Jef Verschueren, Eline Versluys, eds. Handbook of pagmatics, 1–21. Amsterdam: John Benjamins.

Nykysuomen sanakirja I–IV (1996). 14. trükk (1951­1961). Porvoo: WSOY.

Paulsen, Geda (2011) Causation and dominance: a study of Finnish causative verbs expressing social dominance. Åbo: Åbo Akademi University Press. <http://www.doria.fi/handle/10024/67355>. Vaadatud: 13.10.2012.

Petrova, Oksana (2011) Of pearls and pigs: a conceptual-semantic tiernet approach to formal representation of structure and variation of phraseological units. Åbo: Åbo Akademi University Press.

Putnam, Hilary (1988) Representation and reality. Cambridge, MA: MIT Press.

Pällin, Kristi (2011) Suomen mennä- ja lähteä-verbien korpuspohjainen vertailu konseptuaalisen semantiikan näkökulmasta. Magistritöö. Käsikiri Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis.

Pörn, Michaela (2004) Suomen tunnekausatiiviverbit ja niiden lausemaiset täydennykset. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pörn, Michaela (2008) “Psychophysical and physical causative emotion verbs in Finnish: the temporal structure of causative emotion verb + infinitive 1-constructions within conceptual semantics”. SKY Journal of Linguistics 21, 201–218.

Sahkai, Heete (2008) “Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel”. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 4, 177–186.

Suomen kielen perussanakirja (1996), 4. tr. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki: Edita.

Swinney, David (1979) “Lexical access during sentence comprehension: (re) consideration of context effects”. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 18, 645–659. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5371(79)90355-4

Tanenhaus, Michael, James Leiman, Mark Seidenberg (1979) “Evidence for multiple stages in the processing of ambiguous words in syntactic context”. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 18, 427–440. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5371(79)90237-8

Taylor, John R. (1989) Linguistic categorization: prototypes in linguistic theory. Oxford: Clarendon Press.

Downloads

Published

2013-06-19

How to Cite

Paulsen, G. (2013). Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(1), 73–94. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.05