Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine

Authors

  • Kristel Uiboaed Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.11

Keywords:

ahelverbid, dialektoloogia, kollostruktsioonlised meetodid, korpuslingvistika, murdesüntaks, verbikonstruktsioonid

Abstract

Käesolev artikkel uurib kahe verbi ühendeid ja nende varieerumist eesti murretes. Artikkel tutvustab üht kvantitatiivse korpuslingvistika meetodit – kollostruktsioonilist analüüsi – ja rakendab seda eesti murrete verbikonstruktsioonide tuvastamiseks. Kui kõigi murrete verbikonstruktsioonid on tuvastatud, vaadeldakse nende varieerumist murretes ning esitatakse eesti murrete jaotus verbikonstruktsioonide alusel. Tulemused osutavad, et verbikonstruktsioonipõhine varieerumine murretes viib hoopis teistsuguse rühmituseni kui traditsiooniline murdejaotus. Verbikonstruktsioonidevahelised erinevused murretes on kõige suuremad ida- ja läänepoolsemate murrete vahel, kusjuures idapoolsemad murded kasutavad eri konstruktsioone märkimisväärselt vähem kui läänemurded.

Collostructional methods and verb constructions in Estonian dialects. The present work studies finite and non-finite verb constructions and their variation in Estonian dialects. Article gives an overview of collostructional methods and applies the method to detect verb constructions in Estonian dialects. Detected constructions are studied further to explore which finite verbs show grammaticalization tendencies in different dialects. Constructionbased division of dialects is presented. Results indicate that construction based classification of dialects leads to different groups compared to traditional dialect classifications. Major differences occur between eastern and western dialects, whereas western dialects use different verb constructions considerably more than eastern dialects do.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baayen, R. Harald (2008) Analyzing linguistic data: a practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press.

Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare (1993) Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

Evert, Stefan (2004). Computational approaches to collocations. . Vaadatud 15.10.2012.

Evert, Stefan (2005) The statistics of word cooccurrences: word pairs and collocations. Universität Stuttgart. Available online at <http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB12046165>. Vaadatud 15.10.2012.

Evert, Stefan (2008) „Corpora and collocations”. In M. Kytö and A. Lüdeling, eds. Corpus linguistics: an international handbook. Berlin: Mouton de Gruyter.

Gilquin, Gaëtanelle (2006) The verb slot in causative constructions: finding the best fit. constructions. (Supplement, 1). Osnabrück, Germany. Available online at <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mzh&AN=2008900938&site=ehost-live>. Vaadatud 15.10.2012.

Goldberg, Adele E. (1995) Constructions: a construction grammar approach to argument structure. Chicago: University of Chicago Press.

Greenacre, Michael (2007) Correspondence analysis in practice. 2nd ed. London, New York: Chapman & Hall, CRC Press. http://dx.doi.org/10.1201/9781420011234

Gries, Stefan Th. (2006) “Exploring Variability within and between corpora: some methodological considerations.” Corpora: Corpus-Based Language Learning, Language Processing and Linguistics 1, 2, 109–151.

Gries, Stefan Th. (2007) Coll.analysis 3.2. A program for R for Windows 2.x.

Gries, Stefan Th. and Anatol Stefanowitsch (2004) “Extending collostructional analysis: a corpus-based perspective on “alternations””. International Journal of Corpus Linguistics 9, 1, 97–129. http://dx.doi.org/10.1075/ijcl.9.1.06gri

Gries, Stefan Th. and Anatol Stefanowitsch (2010) “Cluster analysis and the identification of collexeme classes”. In Sally Rice and John Newman, eds. Empirical and experimental methods in cognitive/functional research, 73–90. Stanford, CA: CSLI.

Hilpert, Martin (2006) “Distinctive collexeme analysis and diachrony”. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 2(2), 243–256. http://dx.doi.org/10.1515/CLLT.2006.012

Hilpert, Martin (2008) Germanic future constructions: a usage-based approach to language change. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Lindström, Liina (2005) Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. (Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lindström, Liina, Liisi Bakhoff, Mari-Liis Kalvik, Anneliis Klaus, Rutt Läänemets, Mari Mets, Ellen Niit, Karl Pajusalu, Pire Teras, Kristel Uiboaed, Ann Veismann, Eva Velsker (2006) “Sõnaliigituse küsimusi eesti murrete korpuse põhjal”. Niit, Ellen, toim. Keele ehe, 154–67. Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool.

Lindström, Liina ja Kaili Müürisep (2009) “Parsing Corpus of Estonian Dialects.” Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, 22–29. Northern European Association for Language Technology.

Mukherjee, Joybrato and Stefan Th. Gries (2009) “Collostructional nativisation in New Englishes: Verb-construction associations in the International Corpus of English”. English World-Wide 30, 1, 27–51. http://dx.doi.org/10.1075/eww.30.1.03muk

Müürisep, Kaili (2000) Eesti keele arvutigrammatika: süntaks. (Dissertationes Mathematicae Universitatis Tartuensis.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Pedersen, Ted (1996) “Fishing for Exactness.” In Proceedings of the South Central SAS User’s Group Conference (SCSUG-96), Austin, TX, Oct 27-29, 1996, 188–200.

Penjam, Pille (2008) Eesti kirjakeele da- ja ma-infinitiiviga konstruktsioonid. (Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

R Development CoreTeam (2011) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing.

Sahkai, Heete (2011) Teine grammatika. Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Stefanowitsch, Anatol and Stefan Th. Gries (2003) “Collostructions: Investigating the interaction of words and constructions”. International Journal of Corpus Linguistics 8, 2, 209–243. http://dx.doi.org/10.1075/ijcl.8.2.03ste

Stefanowitsch, Anatol and Stefan Th. Gries (2005) “Covarying collexemes”. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1, 1, 1–43. http://dx.doi.org/10.1515/cllt.2005.1.1.1

Stefanowitsch, Anatol and Stefan Th. Gries (2009) “Corpora and grammar”. Anke Lüdeling and Merja Kytö, eds. Corpus linguistics: an international handbook. Vol. 2, 933­951. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Tael, Kaja (1988) „Sõnajärjemallid eesti keeles (võrrelduna soome keelega).” Läänemeresoome keeleteaduse sümpoosion, Turku, 30.08-2.09. 1988. (Preprint KKI-56.) Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

Uiboaed, Kristel, Cornelius Hasselblatt, Liina Lindström, Kadri Muischnek, John Nerbonne (ilmumas) “Constructional variation in Estonian dialects.” LLC: The Journal of Digital Scholarship in the Humanities.

Uiboaed, Kristel (2010) „Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel.” Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 6, 307–326. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.19

Wiechmann (2008) “On the computation of collostruction strength: testing measures of association as expressions of lexical bias”. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 4, 2, 253–290.

Downloads

Published

2013-06-20

How to Cite

Uiboaed, K. (2013). Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(1), 185–204. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.11