Mt 10,38 ja Lk 14,27 sajandeid püsinud küsitav tõlge

Authors

  • Peeter Roosimaa Usuteaduskond, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.09

Keywords:

Uus Testament, piiblitõlge, eituste tõlkimine, Pilistvere käsikiri

Abstract

Artikkel käsitleb Uue Testamendi eesti keelde tõlkimise probleeme. Paralleelkirjakohtades Mt 10,38 ja Lk 14,27 on Jeesuse ütlus, mis koosneb kolmest osalausest. Neist esimene ja viimane on eitavad, kuid eestikeelses tõlkes on eitatud ka teist osalauset. Selline lisaeitus leidub juba 1686. aastal ilmunud „Wastses Testamendis”. Uue Testamendi esimesed eestikeelsed tõlked on teinud saksa soost pastorid, kellel oli raskusi eituste edasiandmisel saksa keele omast erineva lausestruktuuriga eesti keeles. Kasutades aastatest 1680–1705 pärinevate tõlkekäsikirjade trükis avaldatud tekste, on artiklis vaatluse alla võetud valik eitusi sisaldavaid Luuka evangeeliumi salme. Siinne uurimus lubab oletada, et Mt 10,38 ja Lk 14,27 tekstides oleva lisaeituse puhul on tegemist tõlkeeksitusega, mis on hilisemate redigeerimiste ja osalt uuesti tõlkimiste käigus jäänud märkamata.

For centuries remained questionable translation of Matthew 10:38 and Luke 14:27. Current article deals with the problems in translating New Testament into Estonian language. In parallel passages Matthew 10:38 and Luke 14:27 there is a saying of Jesus that consists of two conditions and one statement. First condition is negation, second condition is affirmation and conclusion is once again negation. In Estonian translation both conditions are negations. This extra negation is found already in “Wastne Testament” that was published in year 1686. The first translations of New Testament were created by German origin pastors who had trouble with different rules of negation in Estonian language. Print published manuscripts of Gospel of Luke’s translations from 1680–1705 were used for composing this article. This article suggests that additional negation in translation of Matthew 10:38 and Luke 14:27 is translation mistake that remained unnoticed during later revisions and partial retranslation.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-12-18

How to Cite

Roosimaa, P. (2013). Mt 10,38 ja Lk 14,27 sajandeid püsinud küsitav tõlge. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 175–194. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.09