Expressions of obligation, duty, and necessity in Livonian

Authors

  • Tiit-Rein Viitso Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.10

Keywords:

Livonian, obligation, duty, necessity, experiencer, experiencer adverbial in dative

Abstract

In Livonian, obligation, duty, and necessity are expressed mainly by means of constructions containing a finite form of the auxiliary verbs piḑīm ‘must’ and piḑīks ‘should have to’, tūlda ‘to come’, lǟ’dõ ‘to go’, vȱlda ‘to be’ and līdõ ‘shall, will’. The multitude of constructions can be reduced to eleven underlying constructional models consisting of three components: (a) the experiencer in the nominative or the experiencer in the dative (which can occur with all auxiliaries), (b) an auxiliary verb as the predicate and (c) the infinitive, a supine form or a participle of a main verb or the adverb vajāg ‘necessary’ and the object noun.

Kokkuvõte. Tiit-Rein Viitso: Sundi, kohustust ja vajadust väljendavad konstruktsioonid liivi keeles. Liivi keeles väljendatakse sundi, kohustust ja vajadust peamiselt tarinditega, mille koostisse kuulub abiverbide piḑīm ‘pidada (kindel kõneviis)’ ja piḑiks ‘peaks’, tūlda ‘tulla’, lǟ’dõ ‘minna’, vȱlda ‘olla’ ja līdõ ‘leeda’ finiitvorm. Tarindite suur hulk taandub kümnele alusmallile, millel on kolm komponenti: (a) kas nominatiivne kogejaalus või daativne kogejamäärus (mis võib esineda koos kõigi abiverbidega), (b) öeldisabiverb ning (c) peaverbi infinitiiv, supiinivorm või kesksõna või siis määrsõna vajāg ‘vaja’ koos sihitisnoomeniga.

Märksõnad: liivi keel, sund, kohustus, vajadus, kogeja, kogejamäärus daativis

Kubbõvõtāmi. Tiit-Rein Viitso. Võttõd ja pǟlõpandõd tīedõbõd ja vajāgõmõd ulzõkītõmi līvõ kīelsõ. Līvõ kīelsõ sǭbõd võttõd ja pǟlõpandõd tīedõbõd ja vajāgõmõd ulzõ kītõd pǟažālistõz konstruktsijd abkõks, kunā kūlõbõd abtīemizsõnād piḑīm ja piḑīks, tūlda, lǟdõ, vȱlda ja līdõ nõtkijid formõd. Konstruktsijd sūr lug sǭb lītiņtõd īdtuoistõn alīzeitõks pǟlõ, mingiztõn um kuolm komponentõ: (a) kāndatiji subjekt nominatīvs agā kāndatiji objekt datīvs, (b) predikātabtīemizsõnā, (c) pǟtīemizsõnā infinitīv, supīn form agā vaitsõnā agā siz advärb vajāg objektažāsõnāks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Viitso, T.-R. (2014). Expressions of obligation, duty, and necessity in Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 193–214. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.10