Verbivormid B1- ja B2-taseme kirjalikus õppijakeeles

Authors

  • Mare Kitsnik Eesti keele ja kultuuri instituut, Tallinna Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.01

Keywords:

teise keele omandamine, eesti keel teise keelena, CAF-triaad, B1- ja B2-taseme lingvistiline kirjeldus, kirjalik õppijakeel, verbivormid

Abstract

Eesti keele kui teise keele õppe ja hindamise aluseks oleva „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemete funktsionaalsed kirjeldused vajavad täiendamist lingvistiliste kirjeldustega. Artiklis esitan eesti keele kui teise keele B1- ja B2-taseme verbivormide uurimise tulemused lähtuvalt CAF-triaadi dimensioonidest: keerukus ja täpsus. Tulemused olen saanud eesti vahekeele korpuses asuvate riiklike tasemeeksamite kirjutamisülesande soorituste uurimisel korpuse juhitud lähenemise ja DEMfad-mudeli abil. Olen selgitanud välja nii B1- kui ka B2-taseme sagedasemad verbi vormid. Lähemalt olen vaadelnud verbi tahtma konstruktsioonide jaotuvust, sagedust ja täpsust B1- ja B2-taseme tekstides. Mõlemal tasemel esinevad sagedasemad verbivormid peamiselt isikulise tegumoe kindla kõneviisi olevikus ja lihtminevikus, tingiva kõneviisi olevikus ning infinitiividena. B1-tasemel esineb oluliselt rohkem kindla kõneviisi lihtminevikuvorme ning B2-tasemel kindla kõneviisi olevikuvorme, tingiva kõneviisi vorme ning infinitiivivorme. Nii B1- kui ka B2-tasemel esineb tahtma isikulise tegumoe kindlas ja tingivas kõneviisis ning mõlemal tasemel eelistatakse konstruktsioone tahan + infinitiivivorm ja tahaksin + infinitiivivorm. B2-tasemel suureneb verbi tahtma tingiva kõneviisi vormide sagedus ning kasvab konstruktsioonide täpsus.

Abstract. Mare Kitsnik: Written learner language verb forms at B1 and B2 levels. CEFR (The Common European Framework) is the basis of teaching and assessment of second language (L2) in Europe. In the CEFR functional specifications of the L2 proficiency levels are given, which are universal for all languages. These specifications need to be completed with language specific linguistic descriptions. In this article the investigation of the linguistic content of the B1 and B2 levels of Estonian as a second language is described according to the CAF triad dimensions: complexity, accuracy and fluency. The presence of verb forms in the national examination texts (stored in the Estonian Interlanguage Corpus) on the both levels has been studied by using corpusdriven approach and the DEMfad model. Common verb forms on the B1 and B2 level have been identified. The verb tahtma ‘to want’, ‘to wish’ has been investigated more precisely; the distribution, frequency and accuracy of its constructions on the B1 and B2 level have been investigated. The main similarities and main differences between the levels are analyzed comparatively.

Keywords: second language acquisition, Estonian as a second language, CAFtriad, linguistic description of the B1 and B2 levels, written learner language, verb forms

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Kitsnik, M. (2014). Verbivormid B1- ja B2-taseme kirjalikus õppijakeeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 9–35. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.01