Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess

Authors

  • Mari Kruse Hispaania keele ja kirjanduse osakond, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.02

Keywords:

võõrkeeleõpe, õpetaja roll, metalingvistiline arutelu, keeltevaheline võrdlus, tähelepanu, kognitiivne pagas, eneserefleksioon

Abstract

Kahekümnes sajand oli võõrkeeleõppe jaoks mõneti sama murranguline nagu muudes eluvaldkondades. Tehnika ja ühiskonna areng on loonud olukorra, milles väide „alati on nii tehtud” maksab vähe, kui seda ei põhjendata. Kui keeli on võimalik kodust lahkumata arvuti taga õppida, miks siis selleks klassis istuda? Ja kui kommunikatiivsusel põhinev õpe on ennast tõestanud edasiviivamana kui grammatikareeglite ning sõnade nimekirjade pähe õppimine, nagu varem tavaks oli, milline on siis grammatika ja sõnavara õppimise roll tänapäevases keeletunnis? Artiklis toon välja teadusuuringuid ja keeleteadlaste seisukohti, mis mõtestavad lahti võõrkeeleõpetaja rolli e-ajastul ja juhivad tähelepanu metalingvistilise arutelu edasiviivale rollile õppeprotsessis. Võõrkeele ja emakeele omandamises on olulised erinevused, nagu on erinevad ka lapse ja täis kasvanu kognitiivsed võimed ja vajadused. Grammatikareeglite ja semantika üle arutlemine tõstab teadlikkust ja annab õppijale vahendid ise tõhusamalt õppida.

Abstract. Mari Kruse: Foreign language learning as a social, synergetic and conscious process. In foreign language learning, as in other fields of life, the twentieth century proved to be groundbreaking. The development of technology and society has taken us to a point where ”It has always been so” is no longer a valid argument unless supported by other grounds. If we can learn languages in the privacy of our own homes and at our own pace, why bother going to presential lessons? And if communicative language learning has proven to be so much more efficient than memorising of rules and word lists, as was customary earlier, what place do grammar and vocabulary learning have in contemporary language lessons? The article presents evidence from scientific research and linguists’ opinions that substantiate the role of foreign language teachers and call attention to the impelling force metalinguistic reasoning has in the process. There are significant differences between learning a first language and a foreign language; likewise children and adults differ in their cognitive capacities and needs. Reflecting on rules of grammar and semantics raises awareness and provides learners with a powerful tool to improve their learning.

Keywords: foreign language learning, role of teachers, metalinguistic reasoning, intralingual comparison, attention, cognitive baggage, self-reflection

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Kruse, M. (2014). Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 37–56. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.02