Historical Phonology from Proto-Finnic to Proto-Livonian

  • Petri Kallio Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki
Keywords: historical phonology, Proto-Finnic, Proto-Livonian, Courland Livonian, Salaca Livonian

Abstract

This article serves as an attempt to reconstruct the approximate chronological order of the major sound laws between (Late) Proto-Finnic and Proto-Livonian. A by-product of this study is a reconstruction of the Proto-Livonian phoneme system, the earlier versions of which have been more fragmentary and tentative. In the end, it is briefly discussed when and where the Livonian proto-language was spoken before its splitting into Courland and Salaca Livonian.

Kokkuvõte. Petri Kallio: Ajalooline fonoloogia algläänemeresoomest algliivini. Artikkel esitab katse rekonstrueerida peamiste häälikumuutuste ligikaudse kronoloogilise järgnevuse (hilise) algläänemeresoome ja algliivi keele vahel. Selle uurimuse kõrvaltulemuseks on algliivi foneemisüsteemi rekonstruktsioon, mille varasemad versioonid on olnud fragmentaarsemad ja esialgsed. Lõpuks arutletakse artiklis lühidalt selle üle, millal ja kus räägiti liivi algkeelt enne, kui see eristus Kuramaa ja Salatsi liivi keeleks.

Märksõnad: ajalooline fonoloogia, algläänemeresoome, algliivi, kuraliivi, salatsiliivi

Kubbõvõttõks. Petri Kallio: Istōrili fonolōgij vāldamiersūomõ ežžõmkīelst līvõ ežžõmkīel sōņõ. Kēras sǭb kǭļdõt rekonstruīertõ pǟmizt killijidmȭitõkst ležgõliz kronolōgiliz kȭrda (obbiz) ežžõmvāldamiersūomõ ja ežžõmlīvõ kīel vail. Sīe tuņšlõks aigārezultātõks um ežžõmlīvõ fonēmõd sistēm rekonst ruktsij, kīen jedlõmizt versijd attõ vȯnnõd fragmentārimizt ja īrgalizt. Lopāndõksõks sōb lītõld nõvvõ võttõd iļ sīe, kunā ja kus rõkāndizt e’žžõmlīvõ kīeldõ jedmõl laggimizt Kurāmǭ ja Salāts līvõ kīelõks.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics (links, shares etc)

Metrics Loading ...
Published
2016-09-14