Participial systems in Uralic languages: an overview

Authors

  • Ksenia Shagal University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.03

Keywords:

Uralic languages, participles, relative clauses, language contact, areal linguistics

Abstract

This paper is an intragenetic typological study of participial systems in Uralic languages, a family demonstrating a significant degree of variation in this domain. The classification of participial forms is based primarily on two parameters, participial orientation, or relativizing capacity, and tense-aspect-modality (TAM). The sample comprises ten languages, and the data comes from descriptive studies as well as from native speakers and language experts. The study shows that participial systems in Uralic languages fall into three major groups, namely languages with inherently oriented participles, languages with contextually oriented participles, and languages featuring a combination of these participial types. The geographical distribution of participial systems shows strong areal tendencies resulting from language contact. For several centuries, western Uralic languages (e.g. Finnish and Hungarian) have been influenced by Slavic, Germanic and Baltic varieties, while eastern Uralic languages (e.g. Tundra Nenets and Khanty) historically form a linguistic area with northern Eurasian languages, such as Turkic and Yeniseian. As a result, the western varieties belong to the Standard Average European type with respect to participial properties, while the eastern ones make use of prenominal participial relative clauses, which are a well-known areal feature in North Asia. It is also noteworthy that Uralic languages do not show any clear matter borrowing in participial forms, so it is rather the pattern that is transmitted via contact.

Аннотация. Ксения Шагал: Системы причастий в уральских языках: предварительный обзор. Данная статья представляет собой внутригенетическое типологическое исследование систем причастий в уральской языковой семье, которая отличается заметным разнообразием в этой области. Предлагаемая классификация причастных форм основана на двух основных параметрах: ориентации причастий и их видо-временных характеристиках. Изучаемая выборка включает в себя десять языков. Данные были получены в ходе работы с языковыми описаниями и носителями отдельных языков. Исследование показывает, что системы причастий в уральских языках делятся на три основных типа: системы причастий с внутренней ориентацией, системы причастий с контекстной ориентацией, а также системы, содержащие оба типа причастных форм. В географическом распространении различных систем прослеживаются четкие ареальные тенденции, являющиеся результатом языковых контактов. На протяжении нескольких веков западные уральские языки (например, финский и венгерский) испытывали влияние славянских, германских и балтийских языков, а восточные представители уральской семьи (например, тундровый ненецкий и хантыйский) исторически входят в один языковой ареал с тюркскими и енисейскими языками, распространенными в Сибири. В результате в отношении причастий западные уральские языки можно считать языками среднеевропейского стандарта (Standard Average European), восточные же активно используют преноминальные причастные обороты, характерные для языков Сибири и Дальнего Востока. Примечательно также, что уральские языки не заимствуют сегментного материала для образования причастий, так что рассматриваемая ситуация представляет собой пример заимствования модели (pattern-borrowing), а не формы (matter-borrowing).

Ключевые слова: Уральские языки, причастия, относительные предложения, языковые контакты, ареальная лингвистика

Kokkuvõte. Ksenia Shagal: Ülevaade partitsiibisüsteemidest Uurali keeltes. Siinne artikkel on intrageneetiline tüpoloogiline uurimus partitsiibisüsteemidest Uurali keeltes – keelkonnas, mis näitab vastavas domeenis olulist varieeruvust. Partitsiibivormide klassifikatsioon põhineb peamiselt kahel parameetril: partitsiibi orientatsioon või relativiseerimise võimalus ja aeg-aspekt-modaalsus (tense-aspect-modality, TAM). Valim koosneb kümnest keelest, andmestik pärineb deskriptiivsetest uurimustest kui ka emakeelsetelt kõnelejatelt ja keele ekspertidelt. Uurimusest selgub, et Uurali keelte partitsiibisüsteemid võib jagada kolme peamisesse gruppi: sisemiselt orienteeritud partitsiipidega keeled, kontekstuaalselt orienteeritud partitsiipidega keeled ja nende kahe kombinatsiooni kasutavad keeled. Partitsiibisüsteemide piirkondlik jaotumus näitab tugevaid areaalseid tendentse, mis tulenevad keelekontaktidest. Sajandeid on Lääne-Uurali keeled (nt soome ja ungari) olnud mõjutatud slaavi, germaani ja balti keelekujudest, kuid Ida-Uurali keeled (nt tundraneenetsi ja handi) on ajalooliselt moodustanud keelelise areaali Põhja-Euraasia keeltega, nagu turgi ja jenissei. Selle tulemusena kuuluvad partitsiipseid omadusi ilmutavad läänepoolsed keelekujud Euroopa keskmise standardi (Standard Average European, SAE) hulka, idapoolsed keeled aga kasutavad prenominaalseid relatiivlaused, mis on tuntud areaalne joon Põhja-Aasias. On tähelepanuvääre, et Uurali keeltes esinevad partitsiibivormid ei näita selgeid märke vormiainese laenamisest, mis viitab sellele, et kontakti tulemusel kantakse üle pigem struktuurimall.

Märksõnad: Uurali keeled, partitsiibid, relatiivlaused, keelekontakt, areaalne keeleteadus

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Shagal, K. (2018). Participial systems in Uralic languages: an overview. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(1), 55–84. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.03