Aspectual and discourse-pragmatic properties of verbal forms expressing Simultaneity in three Finno-Ugric languages

Authors

  • Nikita Muravyev National Research University Higher School of Economics, Moscow

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.04

Keywords:

converb, temporal relations, simultaneity, aspect, discourse, Izhma Komi, Moksha, Northern Khanty

Abstract

This paper concerns the converb forms expressing simultaneity in Izhma Komi, Northern Khanty and Moksha belonging to the Finno-Ugric group of languages. The existing typological classifications of temporal relations and simultaneity relations in particular either are not detailed enough or lack rigorous criteria and thus appear not to be sufficient for understanding the usage and the distribution of temporal converbs. This study attempts to build a more detailed typological classification of simultaneity relations which accounts for the data of the languages under consideration. The analyzed parameters of variation include the viewpoint aspect of the events, clause modification type, givenness of the conveyed information and the pragmatic type of the predicate. Special attention is paid to the discourse-pragmatic properties of the forms which bring new insights into the discussion.

Аннотация. Никита Муравьев: Аспектуальные и дискурсивные свойства глагольных форм со значением одновременности в трёх финно-угорских языках. В данной статье рассматриваются формы деепричастий, выражающие семантику одновременности в коми-зырянском, хантыйском и мокшанском языках финно-угорской языковой группы. Существующие типологические классификации таксисных функций и, в частности, функций зоны одновременности представляются либо недостаточно проработанными, либо построенными на неочевидных критериях и поэтому не являются достаточными для понимания функционирования и дистрибуции таксисных деепричастий. Исследование представляет собой попытку построить типологически ориентированную классификацию функций одновременности, адекватно описывающую рассматриваемый языковой материал. В статье анализируются параметры видового ракурса ситуаций, типа клаузальной модификации, статуса активации информации и прагматического типа предиката. Особое внимание уделяется дискурсивным свойствам форм, которые открывают новые перспективы для исследования таксисных конструкций.

Ключевые слова: деепричастие, одновременность, аспект, дискурс, коми-зырянский язык, мокшанский язык, хантыйский язык

Kokkuvõte. Nikita Muravyev: Verbivormide aspektilised ja diskursus-pragmaatilised omadused samaaegsuse väljendamiseks soome-ugri keeltes. Siinne artikkel käsitleb samaaegsust väljendavaid konverbivorme ižmakomi, põhjahandi ja mokša keeltes, mis kuuluvad soome-ugri keelerühma. Olemasolevad tööd, mis tüpoloogilisest vaatenurgast ajasuhteid ja samaaegsust käsitlevad on kas üldsõnalised või ei sisalda täpseid kriteeriume, mistõttu on nad ajaliste konverbide kasutuse ning distributsiooni mõistmiseks ebapiisavad. See uurimus püüab töös käsitletud keelte andmete põhjal anda detailsema tüpoloogilise klassifikatsiooni samaaegsuse suhetest. Analüüsitavad variatsiooniparameetrid hõlmavad situatsioonide vaatepunktiaspekti, lause modifikatsioonitüüpi, edastatava informatsiooni tuntust ja predikaadi pragmaatilist tüüpi. Erilist tähelepanu pööratakse arutelusse uusi vaatenurki andvate vormide diskursus-pragmaatilistele omadustele.

Märksõnad: konverb, ajasuhted, samaaegsus, aspekt, diskursus, ižmakomi, mokša, põhjahandi

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Muravyev, N. (2018). Aspectual and discourse-pragmatic properties of verbal forms expressing Simultaneity in three Finno-Ugric languages. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(1), 85–109. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.04