Estonian word prosody on the Procrustean bed of morae

Authors

  • Natalia Kuznetsova Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, and the University of Turin

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.09

Keywords:

Estonian, structural functional phonology, autosegmental phonology, word prosody, mora, quantity

Abstract

The paper analyses existing moraic conceptions of Estonian quantity. Main features of functional, generative and phonetically-instructed moraic accounts of Estonian are considered. In most generative accounts, morae simultaneously represent several layers of functionally and structurally diverse information. This brings along a considerable increase in formal analytical machinery and internal controversies. In a structural functional framework, morae can be used to formalise the prosodic contrast of long and short stressed syllables in Estonian. Its relevance is seen in actual functioning of the prosodic system. This contrast is built upon the segmental contrast of short and long phonemes and, in turn, serves as a basis for the contrast of two distinctive foot accents, light and heavy. As an example, a formal morphonological algorithm of calculating Estonian foot accents, which also shows the place of the syllable weight contrast, is proposed.

Аннотация. Наталья Кузнецова: Эстонская словесная просодия в Прокрустовом ложе мор. Статья посвящена анализу существующих морных подходов к анализу количества в эстонском языке. Обсуждается основные особенности морных концепций эстонского количества в рамках функциональной и генеративной лингвистики, а также понимание моры фонетистами. Генеративные концепции совмещают на одном иерархическом уровне репрезентации (морном) нескольких разных с функциональной и структурной точки зрения пластов информации, что приводит к значительному усложнению формального описания и внутренним противоречиям. В рамках структурного функционального понимания эстонского количества моры могут служить вспомогательным средством для формализации просодической оппозиции краткого (легкого) и долгого (тяжелого) ударного слога. Релевантность этой оппозиции проявляется в функционировании просодической системы языка. Этот контраст надстраивается над сегментной оппозицией кратких и долгих фонем и, в свою очередь, формирует базис для оппозиции лексикализованных стопических акцентов, легкого и тяжелого. В качестве примера в статье приводится формальный морфонологический алгоритм присваивания стопических акцентов в словоформе и показано место в нем слогового веса.

Ключевые слова: эстонский, структурная функциональная фонология, автосегментная фонология, словесная просодия, мора, количество

Kokkuvõte. Natalia Kuznetsova: Eesti sõnaprosoodia moorade Prokrustese sängis. Artiklis analüüsitakse eesti keele vältekontseptsioone, mis rakendavad mooralist analüüsi. Hinnatakse peamisi funktsionaalseid, generatiivseid ja foneetilisi moorasid arvestavaid seletusi eesti keele kohta. Enamasti esindavad generatiivsetes seletustes moorad samaaegselt mitut funktsionaalselt ja struktuuriliselt hajusa informatsiooni tasandit. See toob kaasa märkimisväärse formaalsete analüüsitehnikate keerustumise ja sisemised vastuolud. Strukturaal-funktsionaalses raamistikus saab moorasid kasutada eesti keeles pika ja lühikese rõhulise silbi prosoodilise kontrasti esitamiseks. Selle sobivust jälgitakse prosoodilise süsteemi tegeliku toimimise põhjal. Kontrast põhineb pika ja lühikese foneemi segmentaalsel kontrastil ja on omakorda aluseks kahele erinevale kõnetakti aktsendile, kergele ja raskele. Artiklis on näitena välja pakutud morfofonoloogiline algoritm eesti keele taktiaktsentide arvutamiseks, mis näitab ka silbikaalu kontrasti kohta.

Märksõnad: eesti keel, strukturaal-funktsionaalne fonoloogia, autosegmentaalne fonoloogia, sõnaprosoodia, moora, välted

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Kuznetsova, N. (2018). Estonian word prosody on the Procrustean bed of morae. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(1), 209–244. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.09